Foto: Kristin Lidell/IKON

Att vara gravrättsinnehavare

Rätten att nyttja en viss gravplats

Att vara gravrättsinnehavare innebär att man har rätt att nyttja en viss gravplats inom en offentlig begravningsplats.

En gravplats kan ha en eller flera gravrättsinnehavare. Finns det flera gravrättsinnehavare så skall de fatta alla beslut gemensamt och inte var för sig.

Som gravrättsinnehavare har man vissa rättigheter och skyldigheter som man bör vara medveten om:

RÄTTIGHETER:

- Gravrättsinnehavaren bestämmer vem som får gravsättas inom gravplatsen. Ensamma gravrättsinnehavare har vid sin död rätt att gravsättas inom den gravplats där man innehaft gravrätten, finns flera gravrättsinnehavare skall dessa tillfrågas. Vid eventuella tvister är det normala att tidigare gravrättsinnehavare har fått gravsättas även om inte samtliga gravrättsinnehavare samtycker.

- Gravrättsinnehavaren har rätt att förse gravplatsen med gravanordning (vanligast är gravsten) och bestämma om övrig smyckning. Dock kan kyrkogårdsförvaltningen besluta om begränsningar i hur gravanordningen får se ut för att tillgodose en god gravkultur.

- Gravrättsinnehavaren har rätt att förnya, överlåta, återlämna och förordna gravrätten.

- Gravrättsinnehavaren har rätt att föra bort gravanordningen efter upplåtelsetidens slut.

SKYLDIGHETER:

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta kan man göra själv eller köpa tjänsten av exempelvis kyrkogårdsförvaltningen.

- Gravrättsinnehavaren är skyldig att meddela till vem eller vilka gravrätten övergått.

( Vi rekommenderar också att gravrättsinnehavaren meddelar adressändring till Kyrkogårdsexpeditionen så att vi enkelt kan komma i kontakt med denne.)