Biskop Åke Bonnier på biskopsvisitation.
Foto: Emma Johansson

Biskopsvisitation

Att besöka eller visitera församlingarna i stiftet är en av biskopens viktigaste uppgifter. Varje år visiterar biskopen 3-4 pastorat.

Biskopsvisitationen pågår en vecka och i regel tillbringar biskopen tre vardagar samt söndagen i pastoratet. Under dessa dagar får biskopen och stiftets medarbetare möta anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare för att samtala kring olika frågor.

Det kan till exempel handla om barns och ungdomars situation, gudstjänstlivet, konfirmandarbetet eller relationen mellan kyrka och samhälle.

På söndagen avslutas besöket med en festhögmässa och en visitationsstämma. Där håller biskopen också ett tal där han sammanfattar sina intryck från visitationen, men också ger råd inför framtiden.

I Skara stift är visitationen en del av det som kallas Vägen vidare. Det är ett program för kontakterna mellan stift och församlingar. Vägen vidare löper i perioder om tolv år. En gång under denna period är det biskopsvisitation och övriga år sker kontakterna i andra former.

Före och efter en biskopsvisitation

När biskopen kommer på visitation är besöket väl förberett. Under lång tid i förväg har stiftskansliets medarbetare haft kontakter med församlingen. En mängd material har samlats in för att få en bild av situationen.
Sådant som gudstjänstliv, diakoni och ungdomsarbete finns med i det som gås igenom. Men även andra delar av verksamheten belyses. Exempelvis har alla kyrkor och även en del andra byggnader gåtts igenom av en fastighetsingenjör och stiftets antikvarie. Ekonomin har också granskats liksom de planer och program som måste finnas i alla organisationer för exempelvis beredskap eller arbetsmiljö.

Efter visitationen sker också en uppföljning. Detta kan se på olika sätt. Församlingens medarbetare kan exempelvis få möjlighet till fortbildning, men uppföljningen kan också bestå av att man ser över rutiner och arbetsformer. I detta utvecklingsarbete deltar ofta stiftskansliets medarbetare vilket ligger i linje med målsättningen att kyrkans arbete är något som görs tillsammans.