Foto: Catharina Sundqvist

Stiftsfullmäktige beslutade om återhållsam budget 2019

Nästa års budget för Skara stift är återhållsam. Det beslutades vid torsdagens stiftsfullmäktige. Budgeten för stiftets prästlönetillgångar 2019 lades också fram och antogs av stiftsfullmäktige. Till det kom två motioner om fortbildning för att få fler diakoner respektive efterlysning av mål och riktlinjer.

Snävare kostym för stiftet 2019

Det blir en återhållsam budget för Skara stift nästa år. Det står klart efter stiftsfullmäktiges sammanträde på torsdagen.

Jämfört med tidigare år blir det inga stora förändringar i stiftets verksamhet under 2019. Detta beror till största delen på att ekonomin kommer att krympa på längre sikt. Orsaken är ett minskat antal medlemmar i Svenska kyrkan, och det är de som står för största delen av stiftets intäkter.

Därför håller stiftet på att sy in sin ekonomiska kostym. Det sker genom små snitt på olika ställen. Kursavgifter höjs exempelvis en smula, och pastorat som anlitar servicebyrån får betala lite mer. Likadant är det med utgifterna som inte får stiga i takt med inflationen utan ska hålla sig på 2018 års nivå.

Nya tjänster

Men kostymen får också några nya fickor. En sådan är en nyinrättad tjänst som fastighetsingenjör. Den kommer till som en del av uppdraget att hjälpa pastoraten med lokalförsörjningsplaner, något som kyrkomötet beslutat.

Det blir också ytterligare en tjänst som ekonom vid stiftets servicebyrå. Den tjänsten betalas dock till största delen av de pastorat som anlitar byråns tjänster inom ekonomin och lönehantering.

En del nysatsningar sker också genom omläggningar i verksamheten. Dit hör ett projekt tillsammans med kyrkokansliet och tre pastorat på temat ”Kommunikation som mission”. Stiftet får också från årsskiftet ansvar för tillsyn av begravningsverksamheten. Dessutom införs nya riktlinjer för arbetet med församlingsinstruktioner.

Omfattar 125 miljoner kr

Totalt omfattar stiftets budget cirka 125 miljoner kronor. Om allt går som beräknat kommer nästa år att sluta på ett litet plus. Men den finns ett antal osäkra faktorer, bland annat hur en eventuell lågkonjunktur slår mot verksamheten vid Flämslätt. Ekonomin påverkas också av hur många präster som vigs och hur servicebyrån kan utveckla sitt arbete.

Ladda ner Skara stifts budget för 2019

Två motioner till stiftsfullmäktige

Två motioner hade skrivits till höstens stiftsfullmäktige. Det handlar om önskad fortbildning för att få fler diakoner respektive efterlysning av mål och riktlinjer.

Det borde finnas en särskild fortbildning för diakoner från andra kristna samfund, så att de kan vigas till diakoner i Svenska kyrkan. Det menar Kjell Gustafsson, Götene, i en motion till Skara stiftsfullmäktige.

Det finns en viss brist på diakoner i dag, vilket gör att det saknas sökande till en del tjänster. Flera pastorat har därför hittat andra vägar för att hålla upp verksamheten. En metod är att anställa personer som är utbildade till diakoner i andra samfund. De får då titeln diakoniassistenter.

Kjell Gustafsson konstaterar att två av tre diakonitjänster är besatta på detta sätt i hans hempastorat. Det råder ingen skillnad i arbetsuppgifter, men däremot får diakoniassistenterna inte tillgång till kompetensutveckling.

Han anser därför att Skara stift ska arbeta för att det införs en fortbildning för diakoner från andra samfund, så att de får möjlighet att vigas och arbeta fullt ut som diakoner även i Svenska kyrkan.

Mål och riktlinjer efterlyses

En efterlysning av mål och riktlinjer. Det är vad sex motioner sänder ut till stiftsfullmäktige i Skara.

Bakom förslaget står Gunvor Torstensson, Tomas Forsner, Marianne Bonnevier, Jessica Rytter, Rutger Gram och Samuel Kjellqvist. De konstaterar att stiftets budget innehåller övergripande mål för hela verksamheten. Däremot saknar de konkreta mål och riktlinjer för varje verksamhetsområde.

De menar att biskop Åke Bonniers sammanställning av utmaningar för stiftet kan utgöra en grund för arbetet (läs mer om utmaningarna här). Utmaningarna kan då omvandlas till ett önskat läge, ett mål. Dessa kan sedan beslutas av stiftsfullmäktige, medan det blir en uppgift för stiftsstyrelsen att ta fram strategier för att nå målen.

Båda motionerna gick vidare till stiftsstyrelsen för beredning.

Jord, skog och fond väntas ge 45 miljoner kronor till kyrkans verksamhet

Skogen ger goda inkomster. Jordbruket och aktiemarknaden är mer osäkra.

Så kan man i korthet sammanfatta budgeten för stiftets prästlönetillgångar 2019. Den lades fram och antogs av stiftsfullmäktige på torsdagen. Totalt väntas verksamheten ge ett överskott på 45 miljoner kronor till kyrkans verksamhet.

Prästlönetillgångarna är den skog, jord och de fonder som förvaltas av stiftet. Vinsten delas ut till pastoraten och till stiftets främjandeverksamhet enligt ett särskilt andelssystem.

Nästa år ser ut att bli ett bra år för verksamheten, framför allt för skogsbruket. Det råder högkonjunktur för skogsprodukter vilket lett till rekordpriser på virke. Detta ser ut att fortsätta 2019, även om efterfrågan på sågtimmer kan minska när bostadsbyggandet går ner.

Fortsatt översyn av gårdarnas storlek

När det gäller jordbruket har 2018 varit ett tufft år med den långa perioden av torka under sommaren. Det gör att arrendatorerna haft svårt att få ekonomin att gå ihop.

För prästlönetillgångarna innebär det att 2019 kommer att präglas av fortsatt arbete med strukturfrågor, det vill säga översyn av gårdarnas storlek. En större investering sker i ett djurstall. Dessutom sker ett kontinuerligt arbete med miljöfrågor, bland annat genom investeringar i avlopps- och energisystem. 

Den del av verksamheten som är svårast att förutsäga är placeringarna i aktier och andra värdepapper. Den utgör en mindre del av tillgångarna men är ändå viktig. Här har det under hösten skakat rejält på världens börser och osäkerheten är stor om framtiden.

I Skara stift planerar man därför att under 2019 utveckla systemen för att bevaka och följa upp de skeenden som påverkar värdepapperen. Detta innebär bland annat ett ökat samarbete med andra stift och med kyrkans nationella nivå.