Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon:+46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stift och församlingar delar på 50 miljoner

Det var två bokslut som stod i centrum för Skara stiftsfullmäktiges sammanträde på onsdagen. Det ena gav ett mindre underskott än väntat, det andra visade en rejäl vinst.

Som vanligt när stiftsfullmäktige samlas till sitt vårsammanträde så handlade det om att blicka tillbaka. För det låg bokslut och verksamhetsrapporter för 2017 på sammanträdesbordet.

I högsommarvärmen kunde det kanske kännas långt borta. Men rapporterna gav också en vink om vad man kan vänta sig av ekonomin framöver, och därför gavs de uppmärksamhet.

Det ena bokslutet gällde själva stiftsverksamheten, där stiftskansliet med dess olika verksamheter är den tyngsta punkten. Här slutade fjolåret med ett underskott på 2,5 miljoner kronor.

Mindre underskott än budgeterat

Det kan låta mycket men var drygt 2 miljoner mindre än vad som förväntades när budgeten gjordes. Olika sparåtgärder och en del vakanta tjänster bidrog till att hålla nere siffrorna.

Underskottet beror bland annat på kraftigt ökade personalkostnader vilka i sin tur beror på årliga löneökningar, fler pastorsadjunkter och fler anställda på servicebyrån.

Det andra bokslutet gällde det som kallas prästlönetillgångarna, vilket omfattar förvaltningen av skog, jord och fonder. Det är egendom som ägs av kyrkan och där vinsten delas mellan stiftet och kyrkans lokala församlingar.

En av orsakerna till att det gick så bra för prästlönetillgångarna förra året är att priset på timmer gick upp. Skogsindustrin överlag har gått exceptionellt bra och sett i ett större perspektiv är det Kina och Amerika som driver på med ökad efterfrågan.

50 miljoner till stift och församlingar

Det finns särskilda regler för hur vinstpengarna får hanteras, och dessutom strävar man i Skara stift efter en jämn utdelningsnivå. Verksamheten gav under 2017 en utdelningsbar vinst på 46 miljoner. Denna förstärktes med vinstmedel från tidigare år vilket gör att 50 miljoner fördelas.

 

Biskopen lyfte fram åtta utmaningar

I sin inledning berättade biskop Åke Bonnier att han identifierat åtta utmaningar för stiftsorganisationen och församlingarna.

Den första är behovet av ytterligare kristen fördjupning för förtroendevalda, ideella och  anställda, den andra att “gå ut ut som kyrka”, vilket till exempel kan innebära att stärka diakonin, och att ett diakonalt förhållningssätt genomsyra hela församlingen.

Vidare framhöll han behovet av att rekrytera både unga som är intresserade av en framtid i kyrkan, människor som vill vara förtroendevalda och ideella medarbetare.

Styra och leda och att förstå skillnaden mellan detta var den fjärde utmaningen, ändamålsenlig församlingsindelning den femte och gemensam administrativ samverkan det sjätte.

Het utmaning i budgetarbetet

I dag finns servicebyrå för gemensam ekonomi- respektive persona/lönelhantering i stiftet. Fastigheter är på gång och HR/personalfrågor tänks det kring.

Arbetet med gemensam administrativ samverkan måste få utvecklas. Samtidigt kostar det pengar och det är en het utmaning för vårt budgetarbete, konstaterade Åke Bonnier.

Den sjunde utmaningen är att prata betydelsen av och kostnaden för stiftsorganisationens tre fastigheter: Kansliet, Flämslätt och biskopsgården, och den åttonde effektivisering av stiftets förvaltning av skog, jord och fond samtidigt som förståelsens för inte minst skogens biologiska, kulturella, sociala och teologiska värden fördjupas.

För dyrt att rösta elektroniskt

Det blir inget elektroniskt voteringssystem för stiftsfullmäktige i Skara. Det skulle helt enkelt bli för dyrt.

Niclas Sunding vill se elektroniskt voteringssystem i stiftsfullmäktige. Men det blev för dyrt.

Det var Niclas Sunding som motionerat om att införa ett elektroniskt voteringssystem vid fullmäktiges samlingar. Han menade att det skulle vara tidsbesparande och underlätta för dem som av någon anledning vill rösta annorlunda än sin nomineringsgrupp.

Ett sådant system skulle kräva att alla ledamöter och ersättare fick var sin surfplatta, som de kunde disponera under hela mandatperioden.

När stiftsstyrelsen satte sig att räkna på förslaget visade det sig att surfplattor och voteringssystem skulle kosta drygt 730 000 kronor per mandatperiod. Dagens pappersutskick kostar totalt strax över 50 000 kronor. Den prisskillnaden var avgörande för beslutet att avslå motionen. Något som också Niklas Sunding tyckte var rimligt.

- Kostnaden är orimlig om man ser till nyttan. Men på sikt måste det bli plattor, vi går mot ett digitalt samhälle. Jag har en idé om hur kostnaderna kan sänkas och kommer att lämna in en ny motion.

Ingen ändring av mandatstöd

Det blir ingen ändring av mandatstödet i stiftsfullmäktige i Skara. Det har Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutat.

Det var gruppen Frimodig kyrka som ville ha en ändring av mandatstödet. Detta utgår med 500 kronor per mandat varje år till de nomineringsgrupper som är representerade i fullmäktige. Nomineringsgrupperna är kyrkans motsvarighet till de partier som finns exempelvis i kommuner och landsting.

Från Frimodig kyrkas sida ville man att stödet ändrades så att alla grupper får ett visst grundbidrag. Bidraget per mandat kan då sänkas i motsvarande mån. Detta skulle gynna de mindre nomineringsgrupperna. För att få igenom sina idéer överklagade man därför beslutet om budget för 2018.

Bara enskilda kan överklaga

Problemet var att överklagandet var utformat så att det var Frimodig kyrka som stod bakom skrivelsen. Nomineringsgrupper kan nämligen inte överklaga. Den rätten har bara enskilda personer. Därför blev det avslag av formella skäl i kyrkans överklagandenämnd.

Frågor om påverkan och mötestider

Två fullmäktigeledamöter väckte varsin fråga, Gunvor Torstensson och Bengt Kristiansson. Gunvor Torstensson vill att det tydliggörs hur ledamöterna kan påverka stiftsorganisationen  utöver att skriva motioner, om det är möjligt.

Bengt Kristiansson ville i god tid och inför nästa mandatperiod att det funderas över när möten i fullmäktige, styrelser och nämnder läggs. Han menar att som nu ha sammanträden på vardagar och ibland heldagar hämmar rekryteringen av förtroendevalda.