Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Skog

Skara stift förvaltar 25.000 ha produktiv skogsmark.

Detta ska vi enligt kyrkoordningen göra så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga avkastning. Givetvis innebär det att förvaltningen görs i samklang med vad skogsvårdslag, miljöbalken och certifieringsregler stadgar. Stiften har en gemensam förening där certifieringsfrågorna från de båda certifieringsorganen behandlas och hela tiden utvecklas. I vår årsredovisning finner du mycket statistik och fakta om förvaltningen.

Föryngring av skogen

I Skara stift jobbar vi mycket aktivt med föryngring av ny skog. Alla lämpliga marker förbereds genom någon form av markberedning. Sedan planteras oftast  täckrotsplantor av förädlat utvalt frö med de bästa egenskaperna.

Vi planterar till stor del granplantor, men magrare marker försöker vi föryngra med tall vilket görs som självföryngring eller sådd i samband med markberedning. Andra trädslag som planteras kan vara lärk eller löv av olika slag - men i mycket liten omfattning.

Röjning och gallring

Vi röjer mellan 500 och 700 ha årligen för att få en bra trädslagsfördelning, bättre kvalitet och lämplig stamtäthet. Detta är mycket viktigt för att träden inte skall konkurrera ut varandra och för att produktionen skall kunna hållas hög.

Gallring sker för att glesa ut skogen ytterligare och lägga produktionen på de bästa stammarna. Gallring ger ett visst netto och totalt gallrar vi i ca 40.000 m3fub* varje år

Föryngringsavverkning 

All skog avverkas med hjälp av maskiner. Stiftet äger inga egna maskiner utan arbetet sköts av entreprenörer. Entreprenörerna är certifierade och förarna utbildas löpande för att kunna garantera ett så bra arbete som möjligt. Det så kallade trakthyggesbruket dominerar, men vissa lämpliga arealer sköts med någon form av hyggesfritt brukande.

Planeringen av avverkningarna sker med hjälp av digitala databaser och i skogen på barmark. På så sätt försäkrar vi oss om att det inte är några höga naturvärden, fornminnen eller kulturlämningar som kommer att skadas vid avverkningen. Det totala uttaget i föryngringsavverkningarna är ca 80.000 m3fub* årligen.

*m3fub: kubikmeter fast mått under bark (verkliga volymen av hel stam eller stamdel exklusive bark)

Kontakt - skog

Skogsförvaltare
joakim.kallman@svenskakyrkan.se  
0511-262 32

Stiftsskogvaktare norra distriktet
fredrik.bergqvist@svenskakyrkan.se       
0511-262 64

Stiftsskogvaktare södra distriktet
jonas.zetterlund@svenskakyrkan.se       
0511-262 58