Ekonomi

Egendomsförvaltningens verksamhet bedrivs i tre rörelsegrenar: Skog, jord och finansiella placeringar.

Förvaltningsmålet är angivet i kyrkoordningen. Egendomen skall förvaltas så effektivt som möjligt så att bästa möjliga uthålliga totalavkastning erhålls och på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Samtidigt ska hänsyn tas till naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen.

Förvaltningsstrategi för jordbruk och skogsmark

Förvaltningsstrategin går ut på att jordbruks- och skogsmarken (10.000 resp. 27.000 hektar) i princip ska behållas och att antalet enheter ska minska genom strukturrationalisering. Målsättningen för egendomens direktavkastning är 3,5 procent av marknadsvärdet.

Värdepapper

Värdepappersfonden är till största delen utlagd till extern förvaltning och är styrd av den placeringspolicy som bland annat bestämmer allokeringsutrymmet samt de etiska kriterier som skall gälla för förvaltningen av värdepappren.

Egendomsnämnden strävar efter att ge församlingarna en hög och över åren jämn utdelning från förvaltningen.

Här kan du ladda hem vår placeringspolicy.

Kontakt - ekonomi

Ekonom/controller
eva.lofnertz.andersson@svenskakyrkan.se     
0511-262 57

Handläggare ekonomi och jordbruk
birgitta.rantala@svenskakyrkan.se     
0511-262 13