Foto: Magnus Aronson/ikon

Många motioner från Skara stift till årets kyrkomöte

När årets kyrkomöte samlas finns ett antal förslag från Skara stift att ta ställning till. Det handlar om allt från nya psalmer för ungdomar till stöd för kyrkan i Tanzania.

Nya sånger och psalmer för ungdomar är ett ämne som Lisa Gerenmark, Falköping, tar upp i en motion. Hon konstaterar att konfirmander ofta har lätt att minnas de sånger de lär sig i kyrkan. Däremot kan det vara svårare att återge innehållet i det som sägs på undervisningspassen.
    Numera har det blivit vanligt att använda sånger som kommer från andra traditioner än den svenskkyrkliga. Bland annat sjungs mycket lovsånger från samfundet Hillsong, som anses stå närmare pingströrelsen än Svenska kyrkan.
    Lisa Gerenmark tycker därför att det behövs nya sånger med texter som kan användas i konfirmationsundervisning, gudstjänster och andra sammanhang. Därför föreslår hon att Svenska kyrkan startar en psalmtävling eller ger uppdrag till kompositörer och författare. Det material som på så sätt tas fram bör göras tillgängligt på exempelvis Spotify.

Fyra motioner
Den flitigaste motionären från Skara stift är Leif Nordlander. Han har fyra helt egna motioner och finns med som undertecknare på ytterligare sex.
   I en av motionerna tar han upp behovet av stöd till kyrkan i Tanzania. Den evangelisk-lutherska kyrkan i landet har sedan länge nära band med Sverige. På senare år har den drabbats av stora motgångar. Bland annat har kyrkans skolor tvingats stänga efter naturkatastrofer och indraget statligt bidrag.
   Leif Nordlander föreslår att Svenska kyrkan hjälper till med återuppbyggnaden genom ett sammanlagt stöd på drygt 3 miljoner kronor.

Leif Nordlander, Lisa Gerenmark och Agne Arnesso har skrivit motioner till kyrkomötet. Foto: Magnus Aronson/ikon

Förenkla arbetet
De tre övriga motionerna från Leif Nordlander är förslag på hur Svenska kyrkans interna arbete kan förenklas. Det handlar om olika delar av verksamheten.
    En motion föreslår enklare regler när präster byter arbete. I dag föregås varje anställning av att stiftets domkapitel prövar om prästen är behörig. Nordlander menar att den prövningen är onödig i de fall prästen redan arbetar i en annan församling.
    Han vill också förenkla församlingarnas ekonomiska arbete. Inom kyrkan ska alla enheter fastställa ett målkapital, vilket enkelt uttryckt är hur mycket pengarna man behöver ha på banken för att klara oväntade situationer. Reglerna för att räkna ut detta är snåriga, och Leif Nordlander vill göra dem lättare.
    Slutligen vill han också ha en översyn av hur uttrycken pastorat och församling används.

Begravningar
Agne Arnesson, Floby, skriver i sin motion om begravningar. Han tar upp frågan om vem i Svenska kyrkan som ska ha ansvaret för att ge församlingarna stöd i begravningsfrågor.
    Av tradition ligger detta på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Idag pågår ett arbete för att flytta dessa frågor till kyrkokansliet i Uppsala. Arnesson menar att en sådan flytt är onödig och skulle innebära förlust av kunnande och förtroende.
    Det finns också en motion om utbildning av församlingsteologer där Agne Arnesson är med bland undertecknarna.
   Från Skara stift finns ytterligare två motionärer. Sebastian Clausson, Mariestad, och Per Lindberg, Skövde finns med som undertecknare av motioner som gäller Svenska kyrkan i utlandet.

 

TVÅ TRÄFFAR i höst

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.
Det har 251 ledamöter varav 14 är från Skara stift.
Kyrkomötet träffas vid två tillfällen i höst 1-4 oktober och 17-20 oktober. Samlingarna hålls i Uppsala.
Den första av de båda samlingarna är i huvudsak förberedande, med arbete i olika utskott. Samlingen i november är avsatt för debatter och beslut.
Du kan läsa mer på kyrkomötets webbplats.