Foto: Sven-Erik Falk

Församlingar

Det är de lokala församlingarna som utgör basen i Svenska kyrkan.

Där firar man gudstjänst, deltar i barntimmar, sköter kyrkogårdar, bygger om kyrkor och har de flesta anställda.
   I Svenska kyrkans regelverk som kallas kyrkoordningen har man fastslagit vissa principer för församlingarnas arbete.  I varje församling ska finnas minst en kyrka där det firas huvudgudstjänst varje vecka och att det måste finnas så många förtroendevalda att man kan bilda ett kyrkoråd.
   För varje församling ska det också finnas en församlingsinstruktion. I den finns det angivet hur man tänkt arbeta med församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.
   Stiftet har till uppgift att se hur dessa ambitioner genomförs genom biskopens tillsyn, men också att genom exempelvis utbildning och andra stödinsatser hjälpa församlingarna att förverkliga sina planer. Till hjälp för detta arbete jobbar Skara stift utifrån en modell som kallas Vägen vidare och som knyter samman tillsyn och främjande.

119 församlingar
Antalet församlingar i Skara stift var konstant under ganska lång tid. Detta trots att det skett stora folkomflyttningar.År 1865 fanns det 374 församlingar, en siffra som i princip stod sig mer än ett århundrade.
    År 2002 skedde den första omgången med förändringar och antalet blev 256. År 2006 fanns 178 församlingar och från och med 2014 är antalet 119. De är fördelade på 43 pastorat.