FAQ - Biskopsval

Hur går det till när en biskop väljs? Det är kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till.

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift. Varje stift har en biskop. I Skara stift är Åke Bonnier biskop sedan 2012. Hösten 2024 lägger han ner staven och innan dess ska en ny biskop väljas. Det görs genom ett biskopsval och det är stiftsstyrelsen som ansvarar för biskopsvalet. 

Vilka får nominera och rösta i biskopsvalet i Skara stift?

De som har rätt att nominera och rösta i biskopsvalet är: 
- Ledamöterna i stiftsstyrelsen i Skara stift
- Ledamöter i domkapitlet i Skara stift
- Präster och diakoner med tillsvidareanställning eller minst sex månaders anställning i någon av stiftets församlingar, pastorat eller i stiftsorganisationen.
- Särskilt utsedda elektorer

Vad är en elektor?

Elektorerna väljs av kyrkofullmäktige i respektive församling och pastorat i stiftet.
Antalet elektorer i stiftet är detsamma som antalet präster och diakoner. Den som väljs till elektor ska vara minst 18 år, döpt, medlem i Svenska kyrkan och bosatt i församlingen eller pastoratet.

Hur räknas rösterna?

Vid valet av biskop gäller en person – en röst, även om personen skulle vara röstberättigad på mer än en grund (till exempel en präst som också är ledamot i domkapitlet). Röstlängden fastställs av stiftsstyrelsen 22 december. 

Hur går nomineringen till?

Kandidater till biskopsvalet röstas fram vid nomineringsvalet. De personer som får fem procent av rösterna behörighetsprövas av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar och går vidare till biskopsvalet. Om möjlight ska det alltid vara minst fem personer som blir biskopskandidater. Fler personer kan gå vidare, trots att de inte fått fem procent av rösterna, för att det ska bli minst fem kandidater i valet.

Vad är en hearing?

Efter nomineringsvalet brukar en utfrågning anordnas som kallas hearing. Där får de röstberättigade och allmänheten reda på mer om varje kandidat. Kandidaterna presenteras också på stiftets webbplats för biskopsvalet.
Hearing kommer äga rum 6 mars. 

Hur går valet till?

Stiftsstyrelsen delar in stiftet i valområden. Vid biskopsvalet samlas de röstberättigade i sina valområden för att rösta. Om någon kandidat får mer än hälften av rösterna vid första valtillfället är valet klart. I annat fall genomförs en andra valomgång en tid senare. Till den valomgången går de två kandidater som har fått flest röster vidare. Den som får flest röster vid den andra valomgången har valts till biskop. 

Vad är en biskopsvigning?

Ärkebiskop Martin Modéus viger den nya biskopen. Biskopsvigningen sker i Uppsala domkyrka. Ärkebiskopen assisteras av andra biskopar i Svenska kyrkan och av särskilt inbjudna biskopar från andra kyrkor. Biskopsvigningen äger rum 22 september. 

Var kan jag läsa mer?

I kyrkoordningen finns mer information
Vad som är en biskops uppgifter, hur biskopsvalet går till och hur valen kan överklagas anges i åttonde kapitlet i kyrkoordningen. 

Viktiga datum för biskopsvalet

2 maj 2023 beslutade stiftsstyrelsen om viktiga tidpunkter för biskopsvalet i Skara stift. Valet genomförs våren 2024. Här kan du ta del av tidsplanen för biskopsvalet.

Biskopen leder stiftet

Biskopen är stiftets ledare i flera avseenden. I biskopsämbetet löper tre olika linjer av kyrkans arbete samman.