Foto: Mikael Stjernberg

Nytt biskopsbrev om livets början och livets slut

Nyhet Publicerad

I slutet av januari publicerade Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev med titeln ”Livets början och livets slut - redskap för orientering i etiska vägval”. De ställer frågor om vad ett liv är, när det börjar och när det tar slut.

Vad är ett liv? När börjar det och när tar det slut? Frågorna återkommer i det offentliga liksom i sjukvårdens vardag och alla ställs personligen inför dem när provsvaren kommer. Teman som fosterdiagnostik, abort, organdonation och dödshjälp rör vid förutsättningarna för mänskligt liv. Och i frågan om krigets fasor ställs de på sin yttersta spets.

Dessa frågor engagerar och väcker känslor. Med teknisk utveckling, framsteg inom de medicinska vetenskaperna och artificiell intelligens ställs samhället inför nya frågor. I det nya biskopsbrevet ges redskap för orientering i etiska vägval som gäller frågorna i livets början och slut. Frågorna besvaras på olika sätt i vårt samhälle. Vägarna fram till ställningstaganden ser också olika ut.

– I vår evangelisk-lutherska tradition understryks att var och en har ansvar att själv fatta beslut i etiska frågor, men vi kan vägleda varandra och kritiskt granska varandras uppfattningar. Vi har inte bara ett ansvar, vi har också utrustats med förmågor som hjälper oss att finna vägar fram till beslut, säger ärkebiskop Martin Modéus.

Det nya brevet från biskoparna är avsett för långsamt läsande och lågmält samtal med andra utifrån de redskap som finns i biskopsbrevet.

– Vi vill ge gemensamma redskap för förståelse och etisk reflektion, redskap som givetvis både kan och bör utvecklas och fördjupas. Vi vill också visa hur redskapen kan vara till hjälp genom exempel på tillämpning, säger ärkebiskop Martin Modéus. 

Biskopsbrevet vänder sig i första hand till den som finns i kyrkans vigningstjänst, som är präst eller diakon. Genom att använda redskapen först för egen reflektion går de sedan att ge vidare för att underlätta för andra i deras brottning med frågor om livets början och slut. Det gäller den enskilda själavården, undervisningen i församlingen, de stödjande samtalen till personal i vård och räddningstjänst och i den offentliga debatten.

Biskoparna i Svenska kyrkan har sedan flera decennier återkommande skrivit så kallade biskopsbrev om aktuella ämnen för kyrka och samhälle. Under 2000-talet har ämnena varit kyrkans undervisning, dop och nattvard, diakoni och klimat.

 

Läs biskopsbrevet om livets början och livets slut

Biskopsbrevet ges ut i tryckt form och finns även tillgängligt på Svenska kyrkans webbplats: Biskopsbrev om livets början och livets slut - Svenska kyrkan