Foto: Mårten Gudmundhs

Om Svenska kyrkan

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan är uppbyggd, från lokal församling till nationell nivå.

Så är Svenska kyrkan uppbyggd

Svenska kyrkan är uppbyggd i flera nivåer, från nationell nivå till församlingar runtom i landet (och utomlands!).

Församling

Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan. Hela kyrkans lokala organisation bygger på församlingen. I centrum för församlingslivet står gudstjänsten.

Församlingarnas geografiska indelning härstammar från medeltiden och i vissa fall ända från förkristen tid. Förr i tiden kallades ett sådant område för kyrksocken. Då sköttes alla angelägenheter, såväl kommunala som kyrkliga, av socknen. År 1862 delades så socknen upp i en församling och en borgerlig kommun. Gränserna för Salems församling och Salems kommun sammanfaller.

Alla Sveriges invånare bor i en församling. De allra flesta av dem tillhör Svenska kyrkan. Dopet är grundande för medlemskap.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs av de röstberättigade i församlingen vid allmänna val vart fjärde år. Läs mer om Salems församlings organisation med kyrkofullmäktige och kyrkoråd här!

Pastorat

En eller flera församlingar bildar tillsammans ett pastorat. När det gäller Salems församling så bildar den ett eget pastorat sedan 1939. Pastoratet är kyrkoherdens tjänstgöringsområde. Kyrkoherden, tillsammans med de förtroendevalda ledamöterna i kyrkorådet, ansvarar för församlingens utveckling. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. Kyrkoherde i Salems pastorat är från 2014 Hanna Nyberg.

Kontrakt

Varje pastorat ingår i ett kontrakt. Ett antal kontrakt bildar tillsammans ett stift. Salems pastorat, tillsammans med Grödinge pastorat, Nynäshamns pastorat, Sorunda pastorat och Ösmo-Torö kyrkliga samfällighet bildar Nynäs kontrakt. Nynäs kontrakt och därmed Salems pastorat tillhör Strängnäs stift.

Stift

Inom Svenska kyrkan finns det tretton stift. Ett stift består av församlingar, pastorat och kontrakt. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission.
Stiftet styrs av stiftsfullmäktige och i stiftet finns en stiftsstyrelse och ett domkapitel. Stiftsstyrelsen är  stiftsfullmäktiges beredande och verkställande organ medan domkapitlet arbetar med frågor som rör tillsättning av prästtjänster, tillsyn av gudstjänstlivet och  prästernas och diakonernas ämbetsförvaltning mm.

Salems församling tillhör Strängnäs stift. Biskop i Strängnäs stift är Johan Dalman.

Svenska kyrkans nationella nivå

Kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet, som ofta brukar benämnas kyrkans riksdag. Kyrkomötet består av 251 valda ledamöter. Svenska kyrkans främste företrädare är ärkebiskopen. Posten innehas från 15 juni 2014 av Antje Jackelén.

Kyrkofullmäktige & kyrkoråd

Hur ser organisationen runt församlingen ut och vilka är förtroendevalda i Salems församling?