Foto: Gabrielle Andersson

Kyrkofullmäktige & kyrkoråd

Hur ser organisationen runt församlingen ut och vilka är förtroendevalda i Salems församling?

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs av de röstberättigade i församlingen vid allmänna val vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige beslutar bl.a. i mål och riktlinjer för verksamheten, om budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, när det gäller val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder samt beträffande årsredovisning och ansvarsfrihet mm. Kyrkofullmäktige i Salems församling består av 25 mandat.

I kyrkofullmäktige ingår sex olika nomineringsgrupper. Vid det senaste valet, år 2017, blev mandatfördelningen enligt följande:

Socialdemokraterna (s), 7 mandat
Borgerligt alternativ (BorgA), 7 mandat
Centerpartiet (c), 4 mandat
Partipolitiskt obundna (posk), 3 mandat
Sverigedemokraterna (SD), 3 mandat
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr), 1 mandat

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvara för att församlingens grundläggande uppgift, dvs. att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission, blir utförd.

Salems kyrkoråd består av tio valda ordinarie ledamöter och lika många ersättare. I kyrkorådet ingår även kyrkoherden som ledamot. Efter kyrkovalet år 2017 ingår följande ledamöter i kyrkorådet för mandatperioden 2017-2021:

Ordinarie
Kerstin Lines (BorgA), ordförande
Margaretha Häll Assarsson (s), 1:e vice ordförande
Leif Ståhl (c), 2:e vice ordförande
Åke Fredriksson (s)
Mats Gustafsson (s)
Donald Molander (BorgA)
Olle Glimvik (BorgA)
Barbro Eriksson (c)
Bernd Priemer (posk)
Jennie Wall, kyrkoherde

Ersättare
Maria Ridderstolpe (s)
Ray Olsson (s)
Arne Närström (s)
Kristina Wänblom (BorgA)
Ulla Eklöf (BorgA)
Alexander Zackrisson (BorgA)
Siv Lindeberg (c)
Kerstin Ansnes (c)
Pernilla Schubert (-)