Sara J Grip kontraktsprost

Biskop Karin Johannesson har utnämnt Sara Jacobsson Grip till kontraktsprost i Upplands norra kontrakt. Sara Jacobsson Grip är till vardags kyrkoherde i Roslagens norra pastorat och kombinerar sin ordinarie tjänst med uppdraget som kontraktsprost.

-Det blir ett spännande och roligt uppdrag, säger Sara Jacobsson Grip.

- Med det teologiska och livliga samtalsklimat som råder i Uppsala stift är kyrkan en kraft att räkna med i samhället. Här ryms både tradition och nytänkande och jag hoppas kunna bidra på bästa sätt.

Sara Jacobsson Grip är präst sedan 2003 och kom till Roslagens norra pastorat och tjänsten som kyrkoherde 2019.

En kontraktsprost har uppgifter med tydlig koppling till biskopens funktion och biträder henne bland annat inom områden som ledning och tillsyn inom ett kontrakt.

- Ett mycket tydligt önskemål från Uppsala stifts präster och diakoner är att vi ska hjälpa dem att fördjupa kollegialiteten och att utveckla ett ömsesidigt utbyte av teologiska tankar och praktiska tips, säger biskop Karin Johannesson.

- Som kontraktsprost kommer Sara att kunna fylla en viktig funktion i det arbetet eftersom hon är en inspirerande och lyhörd visionär med sinne för realiteter.

Sara JakobssonGrip tillträder som kontraktsprost den 1 april och förordnandet sträcker sig sex år framåt.

I Uppsala stift finns det sju kontrakt och Upplands norra kontrakt består av:

Roslagens norra pastorat med församlingarna Frösåker och Öregrund-Gräsö

Alunda församling

Gimo pastorat med församlingarna Skäfthammar-Hökhuvud och Ekeby

Dannemorabygdens församling

Tierps pastorat med församlingarna Tolfta, Hållnäs-Österlövsta och Västland

Tierp-Söderfors församling

Älvkarleby-Skutskärs församling

Vendel-Tegelsmora församling