Foto: Anna Sara Nilsson/IKON

Vilka olika gravtyper finns det och vad innebär dessa?

Askgravplats, minneslund, urngravplats, kistgravplats och askgravlund

Askgravplats

är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel. En askgravplats upplåts på 25 år och gravrätten kan förnyas. Askgravplatsen har plats för 2 askor. Askan grävs ner med eller utan hölje av ett lättförgängligt material. Askgravplatsen finns inritad på gravkartan och efter gravsättningen görs notering i gravboken på samma sätt som vid gravsättning i urngravplats. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att de allmänna ytorna inom askgravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick. I samband med upplåtelsen betalar gravrättsinnehavaren en avgift för namnplatta och för skötsel av själva gravplatsytan under upplåtelsetiden. Gravrättsinnehavaren får smycka med snittblommor och ljus på anvisad plats.

När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. I samband med upplåtelsen upprättas ett kontrakt som undertecknas av den som ska vara gravrättsinnehavare, kontraktet innehåller de bestämmelser som gäller denna typ av gravplats. 
Askgravplats erbjuder vi på Öregrunds griftegård, Gräsö kyrkogård och  Östhammars kyrkogård. 

Minneslund

är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner. Gravsättningen noteras i gravboken. Askans läge i minneslunden markeras inte och gravvårdar och planteringar får inte förekomma. Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga.

Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material. Kyrkogårdsförvaltningen  svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 
Minneslund erbjuder vi på alla kyrkogårdar, utom vid Öregrunds kyrkogård.

Urngravplats

är numera den vanligaste gravplatstypen. Den kan ha plats för en eller flera urnor. Standardmått på markytan brukar vara 1 x 1 m. I samband med upplåtelsen får gravrättsinnehavaren ett gravbrev som bekräftelse på innehavet. Gravrätten upplåts på 25 år, sker ytterligare gravsättningar förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen.
Urngravplats erbjuder vi på alla kyrkogårdar.

 

Kistgravplats

är historiskt sett den vanligaste gravtypen och finns i skilda storlekar. Det finns kistgravplatser med plats för en kista och de med plats för många kistor. Därtill kan gravsättning ske på olika djup, så att två kistor kan placeras på varandra. Standardmått på markytan brukar vara 1,20 x  3,0 m. I samband med upplåtelsen får gravrättsinnehavaren ett gravbrev som bekräftelse på innehavet. Gravrätten upplåts på 25 år, sker ytterligare gravsättningar förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen.
Kistgravar erbjuder vi på alla kyrkogårdar, förutom på Öregrunds och Östhammars kyrkogårdar.

Askgravlund

Askgravlunden skiljer sig från en minneslund genom att anhöriga får närvara vid gravsättningen och att en namnplakett med den avlidnes namn sätts upp på en specifik plats.

Askan gravsätts i en askpåse i sammet i ett gemensamt gravområde utan gravrätt och utan att gravplatsens läge markeras. Askgravlund finns endast på Östhammars kyrkogård.