Miljöarbetet i Roslagens norra pastorat

Följande åtgärder har genomförts 

Pastoral verksamhet
1: Öka kunskapen om sambandet mellan kristen tro och hållbar utveckling bland ledande funktioner i pastoratet.

2. Tydliggöra sambandet mellan kristen tro och hållbar utveckling och ha en profetisk liturgi i gudstjänstlivet.

Förvaltning och ekonomi
1. Att anta kyrkostyrelsens finans och investeringspolicy som är fossilfri från 2008.

Byggnader
1. Minska energiförbrukningen inom pastoratet. (2021-2022 sänkning med 6.5% motsvarande 17855 kwh)

2. Göra en energikartläggning.

3. Minska färskvattenanvändning

 

Kyrkogård och markanläggning

1. Bli mer självförsörjande på kompostjord.

2. Minska andelen fossila drivmedel på maskinparken för vaktmästare

Varor och tjänster
1. Minska restprodukterna vid inköp av livsmedel.

2. Upprätta avtal på tjänster som kan ligga hos en extern aktör för att vi själva ska vara miljöeffektiva. (Miljövinsten ligger i att vi själva inte behöver underhålla och serva maskiner som används för sällan.)

Transporter och kommunikation
1. Minska andelen fossila drivmedel.

2. Minska antal mil för persontransporter per år. (2020: 4778 mil per år 2022: 3547

Kemikalier och avfall

1. Sluta använda kemikalier för ogräsbekämpning.

2. Minska mängden restprodukter.

En grusväg med mittsträng av gräs går genom skogen.

Kyrkans vänner

Kyrkans vänner är en studiegrupp om miljö och klimat i Norra Roslagens pastorat

I omsorg om skapelsen

Läs berättelsen om de första fem åren med Kyrkans vänner i skärningspunkten kristen tro och omsorg om klimat och miljö.

Miljödiplom

Den 8 oktober 2023 delades Miljödiplom Steg 1 ut till Roslagen norra pastorat av Claes Hedström som är miljö- och klimatsamordnare i Uppsala stift.