Foto: Lars Lindgren

Norrtälje kyrka

Centralt i Norrtälje finns Norrtälje kyrka. Kyrkan är öppen för besök och andakt helgfria vardagar kl 10.00-15.00.

Historik

De tre byarna Backa, Tälje och Näset bildade sedan gammalt en fiske- och handelsplats vid Norrtäljeåns mynning. Tidigare tillhörde man Frötuna församling men när orten fick stadsrättigheter gjordes den till egen församling och man började bygga en träkyrka, Mariakyrkan, som stod på samma tomt som dagens kyrka. En klockstapel fanns i hörnet av dagens Kyrkogata och Grönlandsgatan. När ryssarna brände ner större delen av staden 1719 utplånades även denna kyrka. Läs mer.

Rundtur i Norrtälje kyrka

Det dröjde till 1724 innan man kunde lägga grunden till dagens kyrkobyggnad. Ekonomin var dålig efter stadsbranden men ändå lyckades man färdigställa kyrkan så pass att den kunde invigas vid jultiden 1726.
Den första kyrkan var låg och hade ett torn som knappt höjde sig över tegeltaket. 
Mellan åren 1772 och 1774 utvidgades långhuset med det tresidiga koret, valven slogs och läktaren byggdes.
Det låga tornet höjdes och fick dagens utseende 1854 efter ritningar av arkitekten J F Åhbom.
År 1899 upptogs de nuvarande stora fönstren och en ny sakristia uppfördes. Den revs 1969 och en ny byggdes under den stora renovering som gett kyrkans inre sitt utseende av idag.
Vid den grundförstärkning som gjordes i samband med renoveringen fann man förkolnat trä i jorden, rester av den en gång nerbrända Mariakyrkan.
 
De omfattande grundförstärkningarna gjorde att man tvingades riva ut all inredning. Under ledning av arkitekten Rolf Bergh skapade man så en interiör som leder tankarna tillbaka till 1700- talets idé om ljus och luft i kyrkorummet.


Rundvandring

Längst ner i kyrkorummet hittar vi kyrkkistan som möjligen är den kyrkkista som finns med i inventarieförteckningen från den gamla Mariakyrkan och där fattigkassan förvarades.

Nere i kyrkorummet finns även två votivskepp tillverkade av Per Andersson Örn (eller Öman). De är daterade till 1736 resp. 1738. Båda är 1600-talsskepp, tremastade fregatter, daterade 1736 respektive 1738. Den äldsta av dessa tros ha skänkts till kyrkan av kyrkvärden Jonas Billborg och den andra av tillverkaren själv. Dessa två är kopior av originalskeppen som tidigare hängde i Mariakyrkan och som förstördes av branden 1719.

Det tredje votivskeppet är ett 1700-talsskepp, men även det en tremastad fregatt. Den är tillverkad och skänkt 1969 av djupvattenseglaren Gösta Jörngren, vilken varit med om att på råsegelskepp runda Cao Horn.

Bilderna av Olaus Petri och Ansgar som står på var sida om koret skars 1940 av bildhuggaren Robert Nilsson och fundamenten figurerna står på är gjorda av trä från den gamla tornkonstruktionen.
 
Altaret är murat av Roslagsgranit med en skiva av Ölandskalksten.

Glasmålningarna i koret är utförda av glaskonstnären Randi Fischer och bonaderna på korets östvägg av Helgeandsystrarna i Alsike kloster.

Dopfunten höggs 1939 av dåvarande organist Henrik Anjou. Även mässingsfatet som hör till liksom gueridon som används som dopljusstake tillverkades av Anjou. 
 
Dagens predikstol är kyrkans andra och tillkom 1855 efter donation av "fru Holmers tjänarinna" och idag har den återfått sina ursprungliga färger.
Timglaset skänktes av arvingar till Ulrika Charlotta Gyllenbååt vilken dog 1814 och timglaset har alltså tidigare stått på den äldre predikstolen.

Norrtälje kyrka sägs ha varit den första kyrka i Sverige som fick elektriskt ljus. Det skedde 1902 då det till julen detta år installerades 202 klara lampor.

Kyrkans orgel

Norrtälje kyrka hade under 1600- talet en mindre orgel i koret norr om altaret; den förstördes då kyrkan brändes av ryska trupper år 1719.
1801 byggdes en ny orgel med 10 stämmor av Olof Schwan, Stockholm. Denna orgel flyttades år 1870 till Films kyrka och en ny orgel byggdes år 1872 av Åkerman & Lund, Stockholm. Orgeln har under 1900- talet om- och tillbyggts ett flertal gånger.

Nuvarande läktarorgeln byggdes år 1971 av Åkerman & Lunds nya orgelfabrik AB i Knivsta. Orgeln, som har 3 manualer och pedal, har 41 stämmor varav 13 härstammar från orgeln från år 1872. Trakturen är mekanisk medan registraturen är elektrisk.

År 2001 kompletterades läktarorgeln med ett fristående spelbord i koret. Samtidigt utökades instrumentet med ett stort antal digitala stämmor och fick därmed stora musikaliska resurser. Detta instrument är en sammansmältning av gammalt traditionellt hantverk och modern teknologi.
Läktarorgeln är spelbar i ursprungligt skick från det vanliga spelbordet med mekanisk traktur. Med hjälp av det nya fristående spelbordet kan man på samma sätt traktera läktarorgeln från koret fast nu med många fler klangliga möjligheter än tidigare.
De digitala stämmorna kan även klinga från det nya orgelhuset i koret, byggt av Västbo orgelbyggeri AB. Tack vare detta har man fått ytterligare en orgelfunktion. Man kan växla mellan att endast spela på läktarorgeln (med eller utan digitala stämmor), eller endast på kororgeln, eller både och..... 

Sittplatser: 285 personer. 

Adress: Kyrkogatan 4, 761 30, Norrtälje 

Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren

Bårtäcken i Norrtälje-Malsta församling:

Foto: Henrik Lugn
Foto: Henrik Lugn
Foto: Henrik Lugn
Foto: Henrik Lugn