Foto: IKON

Samtal och själavård

Själavård

Själavård är ett samlande begrepp för kyrkans omsorg om människan, oavsett vem hon är eller hur hon har det. I en mening är allt kyrkan sysslar med själavård; den finns med i gudstjänster, samtalsgrupper med mera. Ibland behövs också ett enskilt möte. Det finns tillfällen i livet för oss alla då vi öga mot öga behöver samtala med någon eller ha någon som lyssnar till det vi just då går och bär på. Ansvar, misslyckanden, oro, förhoppningar, glädje och lycka kan vara sådana ämnen som behöver och får lyftas i den enskilda själavården.

Kyrkans själavård är till för människor i alla olika skeden av livet och våra präster, diakon och diakoniassistent tar gärna emot för samtal. I samtalet får vi söka kraft, hjälp och ledning hos Gud och få nya perspektiv på vårt eget liv. All bikt och enskild själavård är kostnadsfri. 

Bikt

Prästen har också uppdraget att på Guds vägnar ge syndernas förlåtelse till den som bekänner något orätt och ångrar sig. Detta kallas bikt. Bikten är ofta förbunden med någon form av vägledning, där den som biktar sig får hjälp att utröna vad synden består i och också får markera viljan att bryta med de gamla mönstren. Själavården och bikten kan också kombineras med förbön för den som kommit eller för någon han eller hon bär med sig i tankarna.

Tystnadsplikt

De som vigts till diakon eller präst i Svenska Kyrkan lyder under tystnadsplikt. Den gäller livet ut, även om man skulle avsluta sitt uppdrag.

För en präst gäller absolut tystnadsplikt vid bikt och enskild själavård. Den kan inte brytas av något skäl, inte ens om personen det gäller själv begär det.

För en diakon gäller tystnadsplikten sådant som hon/han fått veta under själavårdande samtal men personen i fråga kan lösa diakonen från tystnadsplikten. Likaså kan en diakon åläggas att uttala sig under ed. Diakonens tystnadsplikt bryts om det föreligger uppgifts-, informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag. 

Telefon och internet

Svenska kyrkan erbjuder också själavård via telefon och internet.
Du kan nå Jourhavande präst genom att ringa larmnumret 112 alla dagar
kl 21-06, eller via chatt på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.
Här finns också en jourbrevlåda, med svarsgaranti inom 24 timmar.  

I Kyrkans jourtjänst sitter frivilliga medarbetare och svarar på telefonsamtal mellan 06-24 tel: 031-800 650 på http://www.kyrkansjourtjanst.se/ finns också en jourbrevlåda.