Ros
Foto: Maria Patrizi

Om oss/About us/Chi siamo

 Om oss/About us/Chi siamo

Om oss

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. Det är den dominerande trostillhörigheten i Sverige, med nästan 6.4 miljoner tillhöriga, ca 66 % av svenska befolkningen. Här i Rom möter vi ett par hundra svenskar i regelbundna gudstjänster och verksamheter och ytterligare ett par tusen i sporadiska möten. Vi finns likväl till för de drygt 10 000 svenskar som är bosatta i Italien och alla som är tillfälliga turister i landet.  

Svenska kyrkan i utlandet startade som ett stöd för Svenska sjömän för över hundra år sedan, då var de främst denna tjänstegrupp som lämnade Sverige. Globaliseringen i världen gör att det idag finns så många fler anledningar att röra sig utanför Sveriges gränser. Svenska kyrkan i utlandet finns idag på 44 platser i 25 länder och erbjuder en svensktalande samhörighet, en plats för gudstjänst och samtal på svenska, eller som vi gärna kallar det ”som hemma fast utomlands”.

Svenska kyrkan i Rom

Förutom för att betjäna svenskar i Italien så har det ett ekumeniskt värde att ha en svensk församling i Rom. Med den starka katolska bas som finns här i Italien och Vatikanen finns goda förutsättningar för utbyte. Här finns också många andra kyrkor och samfund representerade och med somliga har vi ömsesidig gemenskap genom Borgå/Porvoo-avtalet (se mer under ekumenik).

Svenska kyrkan i Rom har funnits sedan början av 70-talet. Vi håller till på S:t Lukasgården och i S:ta Katarina kapell - i Birgittaklostret på Piazza Farnese här i Rom – med varierade aktiviteter för såväl barn och unga som vuxna och äldre. Vi vill vara en plats dit alla kan vända sig för att dela sin tro, eller kanske bara en kopp kaffe, med andra svenskar. Vi är en församling där du kan finna hopp och glädje, såväl genom eget engagemang som genom samhörighet med resterande församling.

Vi må vara en kyrka främst för svenskar men vi är givetvis öppna även för andra, såväl nordbor som italienare och andra nationstillhörigheter. Det viktiga är att vi kan kommunicera med varandra.

About us

The Church of Sweden is an Evangelical Lutheran Church. It is the predominant denomination, with nearly 6,4 million members, approximately 66 % of the Swedish population. Here in Rome we meet a couple of hundred Swedes in regular Church services and activities, and another few thousand on occasional meetings, but we exist for the just over 10 000 Swedes who are residents in Italy and all of the temporary tourists in the country.

The Church of Sweden abroad was founded as a support for Swedish sailors over a hundred years ago, at that time sailors were the primary field of workers to leave Sweden. The globalization of the world has created a lot more reasons to move past the Swedish border. The Church of Sweden abroad exists in 44 places and 25 countries today and offer a Swedish speaking communion, a place for Church service and conversation in Swedish, or as we like to call it ”a home away from home”.

Church of Sweden in Rome

Beyond serving Swedes in Italy having a Swedish congregation serves a ecumenical purpose. With the strong catholic base existing in Italy and the Vatican there are propitious conditions for exchange. Also alot of other Churches and communions are to be found here, some of which we have mutual kinship with through the Borgå/Porvoo treaty.

The Church of Sweden in Rome was founded in the early Seventies. We are found at Lukasgården and in the St Cathrin chapel – in the S. Bridget convent at Piazza Farnese in Rome – with a variety of activities for children and youths as well as grown ups and elders. We want to be a place were you can turn to share your faith, or maybe just a cup of coffe, with other Swedes. We are a congregation where you can find faith and joy, through your own involvement as well as through affinity with the people in the congregation.

We may be a Church primarily for Swedes of course we welcome others as well, other northerners as well as italians and other nationalities. What is important is that we can communicate.

 

Chi siamo

La Chiesa di Svezia è una Chiesa evangelica luterana. E’ la principale Comunità religiosa in Svezia, con quasi 6,4 milioni di membri, circa il 66 % della popolazione svedese. Qui a Roma, incontriamo regolarmente un paio di centinaia di svedesi in servizi  di Chiesa ed in altre attività, e un altro paio di migliaia in incontri occasionali. Ci siamo, tuttavia, per gli oltre 10 000 svedesi residenti in Italia e per i turisti occasionali nel paese.

La Chiesa svedese all'estero nasce come supporto per i marinai svedesi più di cento anni fa, quando era soprattutto questo gruppo a lasciare la Svezia. La globalizzazione nel mondo fa che oggi ci sono molte altre ragioni per trasferirsi all'estero. La Chiesa svedese all'estero è oggi disponibile in 44 sedi in 25 paesi e offre un punto di riferimento, un luogo di preghiera e di conversazione in svedese, o come ci piace chiamarlo "come a casa ma all'estero".

Chiesa di Svezia in Roma

Oltre a servire gli svedesi in Italia, ha un valore ecumenico avere una Chiesa svedese a Roma. Con la forte base cattolica qui in Italia e nel Vaticano ci sono buone condizioni per lo scambio. Ci sono anche molte altre Chiese e confessioni rappresentate, con alcuni di loro abbiamo comunità reciproca attraverso l'accordo di  Borgå / Porvoo (vedi più in ecumenismo).

Chiesa di Svezia in Roma è stata fondata agli inizi degli anni Settanta. Siamo presenti nel S:t Lukasgården (casa parrocchiale) e nella Cappella di Santa Caterina – dalle suore Brigidine a Piazza Farnese  - con varie attività per bambini e giovani, adulti e anziani. Vogliamo essere un luogo dove tutti possono rivolgersi per condividere la loro fede, o forse solo una tazza di caffè, con altri svedesi. Siamo una chiesa dove si può trovare speranza e gioia, sia attraverso il proprio impegno che attraverso l'affinità con il resto della congregazione.

Forse siamo una Chiesa in primo luogo per gli svedesi, ma naturalmente siamo aperti anche ad altri, sia nordici come italiani e di altre nazionalità. La cosa importante è che siamo in grado di comunicare.