Foto: Peter Henriksson

Begravning

Döden är aldrig välkommen och sällan är vi förberedda när den kommer i vår omedelbara närhet.

Vi finns som stöd
När någon anhörig dör, kan Du ringa till någon av oss präster.
Vi kan finnas som stöd för Dig och hjälpa till när allt det praktiska verkar svårt och oöverstigligt.
Du når oss alltid genom att ringa församlingsexpeditionen tel 0924-577 50 och fråga efter präst.

Om begravning önskas i Svenska kyrkans ordning så tar prästen kontakt med de anhöriga. I annat fall kontaktas en borgerlig begravningsförrättare via kommunen, eller präst/pastor i annat trossamfund.

Begravning i annan församling
Om begravningen ska ske i annan församling bör anhöriga ta kontakt med denna så snart som möjligt. När det gäller de praktiska göromålen står kyrkans hjälp till förfogande. Kontakta gärna antingen präst eller personalen på församlingens expedition för rådgivning. Det finns även möjlighet till samtal med en präst.

Samtal med prästen
När någon närstående rycks bort, förändras tillvaron drastiskt. Många och ofta blandade känslor dyker upp; upprördhet, förtvivlan, tomhet, sorg och kanske vrede.

Församlingen vill hjälpa till i sorgarbetet, och den präst som ansvarar för begravningen kommer att ta kontakt med anhöriga efter att tid för begravning är bestämd.

Gudstjänsten planeras enligt Svenska kyrkans ordning mellan präst och anhöriga. I lugn och ro planeras psalmer, text och musik. I vår församling sker begravningar oftast i Råneå kyrka eller i Tallro kapell, men även församlingens övriga kapell står till förfogande.

Jordbegravning eller kremering
Före begravningsgudstjänsten ska de anhöriga också bestämma hur gravsättning ska ske. Vid jordbegravning gravsätts kistan i samband med gudstjänsten. Vid kremering  sker gravsättning av askan vid ett senare tillfälle. Det är en enkel handling där vanligtvis bara de allra närmaste deltar. Det finns flera olika alternativ för hur askan kan gravsättas. Om du har några frågor eller funderingar, kontakta gärna kyrkogårdens personal, tel 0924-577 59.

Inför begravningen
Val av gravplats, blommor, annonser i tidningar och ev. kaffe efter begravningsgudstjänsten är några saker som ska genomföras. Det är de anhöriga själva, i enlighet med den dödes vilja, som avgör vilka arrangemang som ska ordnas. För den som har frågor går det bra att rådgöra med personalen på församlings- och på kyrkogårdsexpeditionen eller med prästen. Tel. exp. 0924-577 50. Präster: 0924-577 53, 0924-577 54 och 0924-577 55.

Begravningsgudstjänsten
Begravningsgudstjänsten bör hållas inom 3 veckor efter att dödsfallet skett, så att jordbegravning eller kremation sker inom de lagstadgade 30 dagarna.
Begravningsgudstjänsten följer en bestämd ordning och planeras mellan präst och anhöriga vid ett sorgehussamtal. Inom de givna ramarna kan de anhöriga  påverka gudstjänstens utformning. I vår psalmbok finns ordningen med, titta under rubriken ” Den svenska kyrkohandboken”.

Tacksägelseringning
En söndag i anslutning till begravningen ber man för den döde och de anhöriga i gudstjänsten. Samtidigt sker tacksägelseringning. En särskild inbjudan skickas ut till detta tillfälle. Detta gäller för den som tillhört Svenska kyrkan.

Bårtäcke
Att använda bårtäcke vid begravning är ett alternativ till att ha en blomsterdekoration på kistan. Det används främst när avskedet sker i kyrkan/kapellet. Ni kan köpa en enkel kista och låna bårtäcket utan kostnad. Konstnären Eva Hagström, Siknäs, har skapat bårtäcket. Inspiration har hon hämtat från tallarna kring Tallro kapell, men även av färgsättningen i kyrkan. Bårtäcket kan ses i Tallro kapell.

Urngrav
I denna form av urngrav finns det plats för nya urnor och på platsen är det tillåtet att sätta upp en liggande eller stående gravsten. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Gravrättsinnehavaren får anlägga en planteringsyta för plantering av lägre blomsterväxter.

Minneslund
Askan grävs ned inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravstenar eller planteringar förekommer inte. Församlingens personal gräver ned askan under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.

Askgravlund
Asklunden är så att säga ett mellanting mellan urngrav och minneslund. Askan grävs ned inom ett gemensamt område. Askans faktiska läge markeras inte, men en bricka med den avlidnes namn sätts upp. Församlingens personal gräver ned askan under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Under vinterhalvåret finns det möjlighet att tända ljus vid asklunden och under sommarhalvåret finns det möjlighet att sätta snittblommor i en gemensam vas.   

Gravrätt och gravskötsel
Kyrkogårdens personal hjälper till med valet av gravplats. I samband med dödsfallet upprättas också en gravrätt. Den som står som gravrättsinnehavare får ett brev från kyrkogårdsexpeditionen där det framgår vem som har ansvaret för gravens skötsel. Gravrätten gäller i 25 år och förlängs automatiskt i 25 år i samband med en gravsättning. När gravrättstiden går ut kan gravrätten förnyas med 15 år i taget så länge gravplatsen vårdas.

Gravrättsinnehavaren har rätt att förse graven med en gravvård. Det kan vara till exempel en sten eller ett gjutet kors. För olika delar av begravningsplatsen gäller olika regler för gravvårdens utsmyckning. Personalen på kyrkogårdsexpeditionen ger gärna råd med hänsyn till den valda gravplatsen.

Gravrättsinnehavaren måste se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. I begreppet ordnat och värdigt skick ingår, förutom själva skötseln av gravplatsen, även att se till att gravanordningen inte utgör ett hot mot arbets-miljön och säkerheten på gravplatsen. En gravsten ska enligt bestämmelser klara ett tryck-/dragprov på 35 kg.
För skötsel av grav kan olika typer av service köpas av församlingen.

Leva vidare grupp
I församlingen finns även möjligheten att delta i en "Leva vidare grupp" - en samtalsgrupp som träffas cirka 6 gånger, för den som förlorat sin livskamrat. Kontakta Gisela Haupt tel. 0924-577 54, om du vill veta mer.

Begravningsverksamheten
Lokal för begravningsceremoni, kremering och gravsättning är betalda av begravningsavgiften. Det gäller alla – oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. För medlemmar är Svenska kyrkans tjänster gratis, det vill säga begravningsgudstjänsten, präst och musiker kostar ingenting.

Begravningsombud
Begravningsombudet ska bevaka intressen för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Hans Landberg, Begravningsombud
Epost: hans.t.landberg@telia.com

Svenska kyrkans sidor om dödsfall och begravning