Foto: Gustaf Hellsing

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick. Här ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi erbjuder.

Olika gravskick

Urngravplatser upplåts med gravrätt i 25 år som kan förlängas. En urngrav har nio platser.

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor. Den upplåts med gravrätt i 25 år som kan förlängas. Utöver kistan/kistorna kan sedan upp till åtta askor beredas plats.

Minneslund är i detta fall inget alternativ då det är ett gemensamt gravskick av kollektiv och anonym karaktär. De avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område.

Askgravlund är också ett gravskick av kollektiv karaktär där gravsättningen sker utan gravrätt. Till skillnad från minneslund anges dock namnen på de gravsatta med namnbrickor. De anhöriga har här möjlighet att närvara vid gravsättningen.

Spridning av aska. Askan efter avliden får man strö ut på någon annan plats än begravningsplats, om Länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan ska strös ut givit tillstånd till det.

Gravrätt

Gravplatsen anläggs och sköts enligt de bestämmelser som följer med gravbrevet. Det är kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans med gravrättsinnehavarna har ansvar för vård och skötsel av kyrkogårdarna. Gravrättsinnehavaren ansvarar för sin gravrätt medan kyrkogårdsförvaltningen sköter övriga delar av kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravrätten sköts och är i ett ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs. Om gravrätten blir uppenbart vanvårdad kan den enligt lag återtas.

Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta din grav själv eller så kan du ge kyrkogårdsförvaltningen skötseluppdraget. Du som behöver hjälp och råd om gravskötsel, plantering, teckning av avtal et cetera är alltid välkommen att kontakta oss.

Våra avtal tecknas inför kommande säsong i januari–mars. Skötselsäsongen löper under april–oktober.

Om du sköter din grav själv

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs. Om du väljer att själv sköta om din grav måste du tänka på att du ska sköta hela gravens yta.

Läs mer om gravreglerna här>>

Gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare är den som är antecknad som innehavare i församlingens gravregister. Detta utgör ett bevis för att man innehar en grav. Det är gravrättsinnehavaren som avgör om andra personer får begravas i samma grav, till exempel i en familjegrav. Fler personer kan vara gravrättsinnehavare. Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att:
– bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
– bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet inom vissa ramar
– bestämma gravplatsens utsmyckning enligt gällande bestämmelser och ordnande i övrigt
– få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
– återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att
– hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att man har skötselansvar för gravplatsen
– iaktta kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser när det gäller gravanordningar utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
– före gravrättstidens utgång göra anmälan om förnyelse av gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen
– anmäla ny gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare får inte göra något som inverkar på intilliggande gravplatser. Till exempel ska växter eller dekoration inte skymma, växa över gravstenen, finnas på gångvägen eller mot intilliggande gravplatser.

Gravrättsinnehavare kan inte motsätta sig det intrång som kan vållas av gravöppning eller annat arbete på angränsande gravar.

Att tänka på som gravrättsinnehavare

– anmäla adressändring
– anmäl ny gravrättsinnehavare inom sex månader, efter innehavarens död
– anmäl om gravrätten ska förnyas eller återlämnas

Notera att dödsboet är skyldigt att inom sex månader efter att en gravrättsinnehavare avlidit anmäla ny gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Frågor om gravskötsel, gravrätt, gravskick samt gravvårdar: Kyrkogårdsexpeditionen 08-540 845 55 Telefontid vardagar 09.00-12.00, 13.00-15.00

Bokning av gravsättning: Österåker, Östra Ryd, Åkersberga, Garnsviken: 08-540 845 24 måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 9.00–12.00, torsdagar kl. 13.00–15.00
Ljusterö, Roslags-Kulla: 08-540 845 52 onsdagar och fredagar kl. 10.00–12.00

Garnsvikens begravningsplats, Sundtorpsvägen 38
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 77 eller 08-540 845 74

Österåkers kyrkogård, Össebyvägen 70
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 16 eller 08-540 845 80

Östra Ryds kyrkogård, Östra Ryds kyrkväg 21
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 39 eller 08-540 845 36

Ljusterö kyrkogård, Mellansjövägen 45
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44 

Roslags-Kulla kyrkogård, Roslagsvägen/Rialavägen
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44