Västra begravningsplatsen

Västra begravningsplatsen

Västra begravningsplatsen är belägen sydväst om Oskarshamns centrum. I nordost ligger bostadsområdet Orrängen, i söder bostadsområdet Södertorn och i väster gräns mot Västra industriområdet. Oskarshamns kyrka ligger ca 0,5 km nordost om Västra begravningsplatsen.

Begravningsplatsen invigdes 1906 efter ett markinköp av Kikebo gård några år tidigare.

Utmärkande för den här begravningsplatsen är den varierande topografin samt den biologiska mångfalden i både växt- och djurliv.

Ett oktogonalt (8-kantigt) begravningskapell byggdes när kyrkogården anlades. Kapellet är exteriört uppfört i nygotisk stil med en putsad gul fasad och spetsbågiga fönster. Det särpräglade taket är klätt med grönmålad plåt samt pilastrar som även de täcks av grönmålad plåt. De vackra fönstren renoverades 2020.

Gravvårdarna utgör en mix över de olika slag som varit allmänt förekommande under 1900-talet. Stående vårdar dominerar men även liggande förekommer. Materialet är främst grå och röd granit men även svart förekommer. 

Minneslunden som stod klar 1978 utgörs av en gräsmatta, omgärdad av rhododendron, mellan skogsbevuxna kullar. En gång av gatsten leder runt gräsmattan och i anslutning till den finns en plats för blommor och ljus. På gräsmattan finns också en damm.

En nyanlagd askgravlund togs i bruk så sent som juni 2016. Askgravlunden är ett anonymt gravskick men skiljer sig från minneslunden genom att det finns en gemensam gravvård. Gravvården är en stenpaviljong tillverkad i Fliviksgranit. På paviljongen finns brickor uppskruvade med de gravsattas namn, födelse- och dödsår.

Hösten 2021 invigdes två askgravplatser framför Gamla gravkapellet. Gravvården har pelare i Fliviksgranit och på pelarna kommer det att sättas upp skyltar i kristallglas från Målerås glasbruk som kommer att graveras med de gravsattas namn, födelse- och dödsår. Askgravplatserna har en begränsad gravrätt angående gravanordning, utsmyckning och skötsel.

 Skogskapellet på Västra begravningsplatsen byggdes 1963 och är uppförd i gult tegel och taket belagt med kopparplåt. I byggnaden finns två kapellsalar en för stora sällskap och en för lite mindre. I byggnaden finns även ett krematorium med stark miljöprofil. År 1987 byggdes kapellet till med bl a kontorslokaler för kyrkogårdsförvaltningen.