Foto: Jonas Persson

Sverigedemokraterna

Ställer upp i kyrkovalet 2021 till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling.

-Vilket område inom församlingens verksamhet bör prioriteras och varför?
Vi anser att arbetet med våra äldre och unga är av mycket stor vikt. Man kan döma ett samhälle efter hur det behandlar och bemöter sina äldre och i dagens Sverige har våra äldres behov på många sätt skjutits åt sidan. Kyrkan måste fortsätta att vara en stark röst för våra äldre och andra särskilt sårbara grupper.

-Beskriv församlingens viktigaste uppdrag för människorna i Oskarshamn?
Att bedriva mission och stå upp för den kristna tron som är evig och bestående. Vår uppfattning är att handling väger tyngre än ord och därför måste kyrkans handlingar genomsyras av det kristna kärleksbudskapet. Det sociala arbetet är mycket viktigt och prioriterade grupper bör vara ensamma äldre, brottsoffer och unga med psykisk ohälsa. En annan grupp i behov av stöd är också fattigpensionärer.
Möjligheten att erbjuda kristen undervisning för våra barn är en ödesfråga, särskilt sedan man beslutat om att lägga ner församlingens förskola Arken.

-Hur vill ni att församlingen ska stå upp för alla människors lika och unika värde?
Alla människor har ett okränkbart värde som måste respekteras och värnas. Rätten till en välskött gravplats oberoende av den ekonomiska situationen, tycker vi är viktig. Grundläggande mänskliga behov som att bli hörd, sedd och älskad ska vara ledord i vår verksamhet och där finns stora behov, i synnerhet hos många av våra äldre. Kyrkan ska välkomna alla människor och möta var och en med kärlek och  förståelse. Genom att göra detta bekräftar vi att varje människa är skapad till Guds avbild. 

-Hur vill ni att församlingen stöttar människor som befinner sig i utsatthet?
Det diakonala och själavårdande arbetet är av största vikt för att bistå människor som befinner sig i kris eller lever under svåra förhållanden. Idag behöver många människor stöd och hjälp på grund av stress och otrygghet samt ekonomisk utsatthet. Vi vill att församlingen ska fortsätta att ge ekonomiskt stöd samt skapa
trygga mötesplatser där människor kan bli hörda och sedda. 

-Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, och vad vill ni göra åt den?
Att bevara den kristna identiteten och syftet med kyrkan. Idag är det många som upplever att kyrkan fokuserar på saker som ligger utanför det egentliga uppdraget. Det är en av förklaringarna till att medlemsantalet sjunker. Kyrkan måste vara trygg i sin identitet och tro för att nå män och kvinnor, unga och äldre. Genom att fokusera på kyrkans kärnuppdrag och lägga politiken åt sidan så stärker vi kyrkans
trovärdighet och identitet. 

-Varför ska man lägga sin röst på er nomineringsgrupp?
Sverigedemokraterna vill att kyrkan ska vara just kyrka. En kyrka med fokus på mission, själavårdande verksamhet och socialt arbete. Med vår kyrkopolitik kommer församlingen vara en synlig, omsorgsfull aktör som slår vakt om våra kristna värderingar.

NOMINERINGSLISTA SVERIGEDEMOKRATERNA

1. Michael Erlandsson, industriarbetare (till vänster på bild)
2. Leif Axelsson, verksamhetschef (till höger på bild)
3. Chahanna Olsson, sanerare
4. Jan Berkeskär, pensionär
5. Laila Johansson, pensionär

Nomineringsgrupper lokalt

Här kan du läsa mer om vilka kandidater och nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling.

Sök nomineringsgrupper och kandidater

Se vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i kyrkovalet i hela landet.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

På andra språk

På andra språk/In other languages

Här finns information om kyrkovalet på andra språk. Information about the election in Church of Sweden translated to several languages.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.