Gravskick i Oskarshamn

Vid val av gravplats är det viktigt att tillsammans med kyrkogårdspersonalen välja ut gravplatsen ute på begravningsplatsen. Tänk därför noga igenom era speciella önskemål och framför dessa till vår personal, som gärna visar de olika alternativ som står till buds. På de olika kyrkogårdarna och på olika gravkvarter, finns sinsemellan mycket olika föreskrifter beträffande gravsten, föreskrifter, plantering mm. Ta del av alla föreskrifter som gäller för den valda gravplatsen.

Enskild gravplats

Enskild gravplats är en egen individuell gravplats där en gravrättsinnehavare utses till vilken gravrätt upplåts och gravbrev utfärdas

  • På en enskild gravplats har gravrättsinnehavaren rätt, men inte skyldighet, att placera gravsten enligt de föreskrifter som gäller för det kvarter där gravplatsen ligger.
  • Gravrättsinnehavaren bestämmer också hur graven skall anläggas och vilka växter som skall pryda graven, inom ramen för gällande föreskrifter.
  • Gravrättsinnehavaren har ansvaret för att gravplatsen vårdas, och om så inte sker, kan gravrätten återtas av kyrkogårdsnämnden. 

Minneslund

Minneslund Västra
Minneslund Västra begravningsplatsen Oskarshamn Foto: Asbjörn Karlsson

Minneslunden är en gemensam anonym gravplats. Den sköts med kontinuerlig tillsyn, utan kostnader för dem som har anhöriga gravsatta där, och är därför i vårdat skick. Minneslund är en plats med helt anonym gravsättning inom området, och därmed finns ingen egen gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan jordats, och gravsättningen sker helt utan närvaro av anhöriga. Minnesblad utfärdas av kyrkogårdsförvaltningen. Minneslunden har en gemensam central smyckningsplats för blommor och ljus. Egna vaser, växter, gravlyktor, figurer, kransar m.m. får ej placeras i minneslund. Minneslund finns på Västra begravningsplatsen i Oskarshamns församling.

ASKGRAVLUND

Askgravlunden är ett alternativ för gravsättning som speglar ett mellanting av traditionell gravplats och minneslund. Gravsättning sker i en sammanhängande gräsyta utan särskild markering av platsen. En gravpaviljong i granitsten för uppsättning av namnplatta finns, där inskription med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum tillåts. Inom anläggningen finns en gemensam smyckningsplats avsedd för snittblommor och gravljus.
Upplåtelsetiden är 25 år, vilket kan förlängas. Namnplattan med inskriptionen och gemensam gravvård under 25 år bekostas av gravrättsinnehavaren.

Askgravlund Västra
Askgravlund Västra begravningsplatsen Oskarshamn Foto: Asbjörn Karlsson

Muslimsk gravplats

På Oskarshamns församlings Västra begravningsplats finns även ett gravkvarter speciellt anpassat för muslimska trosbekännare.

Spridning av askan

Istället för att gravsätta en askurna finns det möjlighet att få sprida askan över vatten eller land. För att få tillstånd till spridning av askan måste ansökan göras hos Länsstyrelsen