askgravlund

Kyrkogårdar och kapell i Oskarshamn

Västra begravningsplatsen och Gamla kyrkogården heter begravningsplatserna i Oskarshamns församling där vi omsorgsfullt följer våra avlidna till vila. Här kan du läsa kort om deras historia och om den skönhet och varierande karaktär som du som besökare får ta del av.

Plats för sorg, saknad och rekreation

Minneslund Västra kyrkogården
Minneslund Västra begravningsplatsen

Ett besök på kyrkogården kan innehålla stor sorg, ett vackert avslut eller en stilla stund vid en grav. Hit är du även välkommen när du inte sörjer, begravningsplatserna är en vacker miljö att vistas i om du söker ro mitt i stadslarmet eller avskildhet för meditation och vila. Begravningsplatserna speglar också en bild av bygdens historia och traditioner.

Västra begravningsplatsen

Hitta till Västra begravningsplatsen

Västra kyrkogården kapell
Gamla kapellet Västra begravningsplatsen

Västra begravningsplatsen är belägen sydväst om Oskarshamns centrum. I nordost ligger bostadsområdet Orrängen, i söder bostadsområdet Södertorn och i väster gräns mot Västra industriområdet. Oskarshamns kyrka ligger ca 0,5 km nordost om Västra begravningsplatsen. Utmärkande för den här begravningsplatsen är den varierande topografin samt den biologiska mångfalden i både växt- och djurliv.

Begravningsplatsen invigdes 1906 efter ett markinköp av Kikebo gård några år tidigare. Ett oktogonalt (8-kantigt) begravningskapell byggdes när kyrkogården anlades. Kapellet är exteriört uppfört i nygotisk stil med en putsad gul fasad och spetsbågiga fönster. Det särpräglade taket är klätt med grönmålad plåt samt pilastrar som även de täcks av grönmålad plåt. Kapellets vackra fönster renoverades 2020.

Gravvårdarna utgör en mix över de olika slag som varit allmänt förekommande under 1900-talet. Stående vårdar dominerar men även liggande förekommer. Materialet är främst grå och röd granit men även svart förekommer. 

Minneslunden som stod klar 1978 utgörs av en gräsmatta, omgärdad av rhododendron, mellan skogsbevuxna kullar. En gång av gatsten leder runt gräsmattan och i anslutning till den finns en plats för blommor och ljus. På gräsmattan finns också en damm.

Askgravlund Västra begravningsplatsen

En nyanlagd askgravlund togs i bruk i juni 2016. Askgravlunden är ett anonymt gravskick men skiljer sig från minneslunden genom att det finns en gemensam gravvård. Gravvården är en stenpaviljong tillverkad i Fliviksgranit. På paviljongen skruvas upp bronsskyltar med de gravsattas namn, födelse- och dödsår.

Hösten 2021 invigdes två askgravplatser framför Gamla gravkapellet. Gravvården har pelare i Fliviksgranit och på pelarna har det satts upp block i kristallglas från Målerås glasbruk som kommer att graveras med de gravsattas namn, födelse- och dödsår. Askgravplatserna har en begränsad gravrätt angående gravanordning, utsmyckning och skötsel.

Skogskapellet på Västra begravningsplatsen byggdes 1963 och är uppförd i gult tegel och taket belagt med kopparplåt. I byggnaden finns två kapellsalar en för stora sällskap och en för lite mindre. I byggnaden finns även ett krematorium med stark miljöprofil. År 1987 byggdes kapellet till med bl a kontorslokaler för kyrkogårdsförvaltningen.

Gamla kyrkorgården Ohamn
Gamla kyrkogården Oskarshamn

Gamla kyrkogården

Hitta till Gamla kyrkogården

Oskarshamns Gamla kyrkogård ligger centralt placerad i staden intill kyrkan och stadsparken. Kyrkan och kyrkogården ligger skilda åt av en vacker allé. Vid kyrkogårdens ena hörn ligger församlingshemmet.

Kyrkan började byggas 1874 och kyrkogården invigdes 1875. Kyrkogården har en oregelbunden form och består av 8 gravkvarter. Här finns också en hel del äldre grusgravar med påkostade stenarbeten som minner från en annan tidsepok. Här finns urngravkvarter som är anlagda från 1980-talet och framåt för den som är intresserad av en centralt placerad begravningsplats.