Rya kyrka

Kyrkomiljön
Rya kyrka ligger i samhället Eket i nordvästra Skåne vid foten av Hallandsåsen, cirka
åtta kilometer från kommuncentrat Örkelljunga. Landskapet är kuperat och skogrikt med inslag av småbruten åker- och betesmark. E4:an går längs med samhället.
Kring Eket finns flera fornlämningar och trakten har historiskt tidigare varit mer
bebodd än övriga delar av Örkelljunga kommun. Från 1000-talet och framåt började etableringen av byar och ensamgårdar i trakten. Vid denna tid ökade temperaturen vilket kan ha bidragit till bättre förutsättningar för odling. En annan orsak till befolkningsökningen var järnframställningen som 1100-1600 var en viktig näring. Här fanns sjö- och myrmalm samt skog till bränsle för att utvinna järnet. Jordbruk har aldrig varit huvudnäring i skogsbygden, utan vid sidan om boskapsskötsel har olika binäringar som kolning, tjärning, hantverk som vävning och tillverkning av redskap, korgar mm bidragit till försörjningen. Genom Eket går den gamla färdvägen mellan Helsingborg och Stockholm, kallad Kungsvägen. Sockennamnet Rya är skriftligt belagt först 1503. Namnet har betydelsen röja i skogen. Förmodligen har Herrevadskloster ägt jordegendomar i Rya socken.
På 1830-talet genomfördes skiftet i Rya och Eket då markerna delades in i större
enheter vilket ledde till nyodling och effektivisering. Skiftet fick dock inte lika stora
konsekvenser i skogsbygden som på slätten. De flesta gårdar låg kvar i de små byarna. Vid järnvägens tillkomst 1894 förflyttades centrum från det gamla sockencentrat och byn expanderade med nya verksamheter och skolhus, missionshus, sparbank byggdes. Flera gatuhus i trä uppfördes längs den historiska landsvägen. Skogsavverkningen med tillhörande industrier ökade med bättre transporter. Järnvägen lades ner 1968. Idag går tre tidsåldrars huvudvägar vid Eket, Kungsleden, Riksleden och den nya E4:an.
I dagens Eket bor drygt 400 personer. Bebyggelsen är enfamiljshus från olika perioder under 1900-talet. Längs Kungsvägen ligger en del äldre trähus. I byn finns F-6 skola, bygdegård och ett par industrier varav Ekets mekaniska är den största arbetsgivaren. Servicen finns däremot i Örkelljunga.  
Vid det gamla sockencentrat i Rya ligger Rya kyrkoruin som är fornlämning. En
golfbana är anlagd vid kyrkoruinen. I Ingeborrarp finns ett friluftsmuseum med en
gård som är byggnadsminne. Dessa ligger på andra sidan motorvägen, avskärmade
från Eket.
Kyrkoanläggningen omges av gator åt två håll, Stinsens väg och Kyrkvägen med
enfamiljshus. Järnvägen gick längs Stinsens väg, den gamla stationen finns kvar, nu
som bostadshus. Nordost ligger kyrkans stora parkering, församlingshem och
ekonomihus till kyrkogårdsförvaltningen. Sydost om kyrkan är en trädridå i
sluttningen mot E4:an vars trafikljud är påtagliga på kyrkogården.  

Läs gärna mer på denna pdf Information om RYA kyrka