Gravrätt och gravrättsinnehavare

Det finns gravplatser som upplåts med begränsad samt utan gravrätt. När anhöriga valt en gravplats med gravrätt ska en eller flera personer utses som ansvariga för graven - gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravplatsen och bestämmer vem som får gravsättas i graven.

Gravrätt
Gravrätt innebär att en gravplats upplåts i 25 år räknat från datumet för gravsättning och den täcks av den obligatoriska begravningsavgiften. Skulle gravsättning ske i samma grav inom 25 år förlängs gravrätten automatiskt i ytterligare 25 år. 

Efter 25 år erbjuds gravrättsinnehavaren förlängning av gravrätten mot en avgift.

Om gravrätten inte förnyas återgår gravplatsen till huvudmannen som efter en tid kan upplåta graven för ny gravsättning.

Gravrättsinnehavare
Till en gravplats med gravrätt ska dödsboet utse en eller flera gravrättsinnehavare. Som gravrättsinnehavare har man möjlighet att samt har ansvar för:

  • Bestämma hur graven ska utformas, till exempel välja gravsten utifrån kvarterets upplåtelsevillkor
  • Ansvara för att eventuell gravanordning är säkrad och inte utgör någon fara för andra.
  • Bestämma om eventuell plantering.
  • Bestämma vilka som i framtiden ska gravsättas i graven.
  • Se till att graven hålls i ett ornat och värdigt skick.
  • Anmäla nya gravrättsinnehavare.
  • Bestämma om gravrätten ska förnyas när gravrättstiden har gått ut efter 25 år eller i annat fall informera om önskad återlämning av gravplatsen.

Har man ingen möjlighet att sköta gravplatsen själv går det att beställa gravskötsel till självkostnadspris genom kyrkogårdsförvaltningen.