Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Kyrkan är uppbyggd som en förtroendemannaorganisationen, där valda personer företräder dig som medlem i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan Örebro är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Rådet har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Församlingsråd

I var och en av de åtta församlingar som ingår i Örebro pastorat finns ett förtroendevalt församlingsråd. Det fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Gemensam ansvarslinje

Förutom de förtroendevalda kyrkopolitikerna har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. De är kyrkliga ledare och har speciella utbildningar för sina uppdrag.

Deras ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls. Detta kallas den gemensamma ansvarslinjen.

Var med och påverka

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet. Eller båda!

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då kan alla medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 år rösta och därmed påverka vilka kyrkopolitiska värderingar som ska prägla kyrkan de fyra kommande åren.

Barn, pepparkaka och kyrka

Församlingsinstruktion

Örebro pastorat är åtta församlingar tillsammans. Vår vision finns beskriven i vår programförklaring – församlingsinstruktionen. Här hittar du församlingsinstruktionen för Örebro pastorat.