Foto: Pixabay

Personer som inte är medlem/Icke medlemar

Trots att du inte är medlem i Svenska kyrkan kan vi ändå behöva behandla dina personuppgifter. Läs mer om varför här.

Örebro pastorat behandlar personuppgifter för personer som inte är medlemmar av skäl som kommunikation med våra invånare i pastoratet, vårdnadshavare och vid administration kring begravningar.

 Vilka personuppgifter behandlas?

Vid kommunikation ut till invånare i vårt pastorat är det namn och adress som vi behandlar. För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter.

I samband med begravning behandlar vi närmast anhörigs namn, personnummer, telefonnummer samt information om vilken typ av anknytning personen hade med den avlidne. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om du är en närstående till en anställd eller en förtroendevald. Vi behandlar i sådana fall namn, personnummer, kontaktuppgifter och information om vilken relation du har med den anställde eller förtroendevalde.

 Varför behandlas uppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter om dig som vårdnadshavare till en omyndig medlem för att kunna kommunicera med dig och medlemmen. Exempelvis om vad församlingen erbjuder för verksamhet så som inbjudan till konfirmation. Närmast anhörig behandlar vi personuppgifter för att församlingens personal ska kunna genomföra begravningar. Vi sparar även uppgifter om vilka som är relationspersoner till personer i Svenska kyrkans begravningsbok och kontaktpersoner till dödsbo för den administration som utförs efter begravningen. Till exempel inbjudan till sorgegrupp. 

Personuppgifter som rör närstående till anställda och förtroendevalda behandlas för att Svenska kyrkan ska ha en kontaktperson om något oförutsett inträffar de anställda eller förtroendevalda. Uppgifterna behandlas även av IT-leverantörer och kan komma att överföras till andra enheter inom Svenska kyrkan.

Laglig grund
Vår behandling av ovanstående personuppgifter stöttas av följande lagliga grunder.

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som grundar sig på följande lagar: Lag om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lag om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lag om trossamfund 1998:1593. 

I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse, såsom när det gäller kommunikation och administration. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut i enlighet med kyrkoordningens offentlighetsprincip, vilken framgår av dels 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Lagring

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge vi har behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. 

 Var hämtas uppgifterna ifrån?

Uppgifterna hämtas i första hand från folkbokföringen.

När det gäller personuppgifter som rör närstående så hämtas dock personuppgifterna in direkt från anställda eller förtroendevalda. När det gäller begravningsverksamheten hämtas personuppgifterna från begravningsbyrå eller direkt från anhöriga.