Foto: Jenny Holmberg

Örebro pastorat klimatkompenserar för 270 000 kronor

Svenska kyrkan i Örebro fortsätter satsa på klimatet, med målet att bli klimatneutrala senast 2030. Konkret innebär det bl.a. ett nytt beslut om att avsätta 270 000 kronor för att kompensera för utsläpp både för i år och även retroaktivt för år 2020. ”Det är viktigt för att ta ansvar för vårt klimatavtryck. Nu behöver vi öka takten för att även minska utsläppen i all vår verksamhet”, säger hållbarhetsutvecklare Sara Bronner.

Kyrkofullmäktige har redan tidigare beslutat att hållbarhet ska vara ett av de fyra prioriterade områden som Örebro pastorat arbetar med de närmaste åren.

Målet för hela Svenska kyrkan är att vara en klimatneutral verksamhet till år 2030.

Riktningen i Örebro är tydlig: pastoratets klimatpåverkan ska minska och det är viktigt att alla delar och verksamheter tar sin del av ansvaret. Det handlar om allt från inköp av livsmedel och bränsle till installation av laddstolpar och ännu fler solpaneler.

Vid kyrkorådets sammanträde i september beslutades om nästa steg i klimatarbetet: att avsätta pengar som ska användas till klimatkompenserande åtgärder. Att år 2021 skulle räknas in var kanske inte så svårt att bestämma, men beslutet blev att även kompensera retroaktivt för år 2020. Totalt handlar det om 270 000 kronor.

Ny hållbarhetsutvecklare

– Det känns självklart att ta det här steget. I biskopsbrevet om klimatet riktas en tydlig uppmaning till alla församlingar om att vara med och bidra till att förhindra klimatkrisen. Givetvis ska vi i Örebro pastorat vara med och ta vårt ansvar för detta, säger Timmy Leijen, s, kyrkorådets ordförande.

I somras anställdes Sara Bronner som hållbarhetsutvecklare i Örebro pastorat. Hennes uppgift är att driva på utvecklingen av kyrkans miljö- och klimatarbete, arbeta för ett ökat engagemang och ta fram strukturer för en hållbar verksamhet. Rollen är alltså både strategisk och operativ.

– Det finns ett stort engagemang i Örebro pastorat för klimatfrågorna och mycket arbete är redan gjort eller är på gång, säger Sara Bronner.

En grupp med tio miljösamordnare från hela pastoratet har precis bildats. Den ska fungera som ett bollplank. En projektplan är också klar. Den ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

– Min vision är att Svenska kyrkan blir en inspiratör för företag, organisationer och övriga aktörer i samhället där vi visar att det går att fatta tydliga beslut och snabbt ställa om verksamhet för att bli klimatneutrala, säger Sara Bronner.

FOTNOT: Även kyrkogårdsutskottet har beslutat om klimatkompensation. Vid sammanträdet den 23 september beslutade kyrkogårdsutskottet att Örebro kyrkogårdsförvaltning årligen ska klimatkompensera för de direkta koldioxidutsläpp som genereras av verksamheten. Kostnaden för detta beräknas bli 15 600 kronor för 2021 (här togs inget beslut om retroaktiv kompensation för 2020).

FAKTA: Så här används pengarna

Klimatneutralitet, eller netto noll, innebär att summan av de utsläpp som fortfarande finns kvar plus klimatkompenserande åtgärder (eller så kallad negativa utsläpp) ska vara noll. Klimatkompensationen sker genom att Örebro pastorat köper klimatkompensationstjänster genom ett företag som Svenska kyrkan upphandlat på nationell nivå.

Pengarna används för att finansiera två olika klimatprojekt på den indiska landsbygden – och som ger en klimatnytta ungefär lika stor som de utsläpp pastoratet vill kompensera för. På så sätt kan man anse att en verksamhet är klimatneutral.

  • Lokala biogasanläggningar. Ett av projekten som finansieras är byggandet av små, lokala biogasanläggningar där djurspillning rötas till biogas som kan användas av hushållen i byarna. Det frigör tid och skapar trygghet för kvinnor som annars måste tillbringa många timmar varje dag med att samla ved till spisarna.
  • Små, portabla gasspisar. Ett annat projekt som finansieras är en satsning på små portabla gasspisar som kan ersätta öppna eldhärdar inomhus. Det minskar klimatpåverkan samtidigt som det minskar hälsoriskerna för kvinnor och barn som annars utsätts för skadlig rök.

Så här har projekten valts
Klimatkompensationen har upphandlats av Svenska kyrkan på nationell nivå och kraven har varit höga på att projekten är transparenta och verkligen skapar klimatnytta när de genomförs. De är också certifierade enligt Fairtrade Climate Standard. Standarden har ett tydligt fattigdomsperspektiv och bygger på kriterier från Fairtrade.

Endast verksamheter som arbetar med att minska sina utsläpp på ett tydligt sätt tillåts köpa klimatkompensation enligt Fairtrade Climate Standard.

Sara Bronner

Sara Bronner

Svenska kyrkan i Örebro

Hållbarhetsutvecklare, Utvecklingsenheten, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat

Timmy Leijen

Timmy Leijen

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Mer om Timmy Leijen

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna