Kyrkofullmäktige gav utökat anslag till Örebro Stadsmission

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 2 oktober hölls ett extrainkallat kyrkofullmäktige i Örebro pastorat. På dagordningen stod Örebro Stadsmission, som ansökt om ekonomiskt stöd. Kyrkofullmäktige beslutade att betala ut 1,8 mkr till Örebro Stadsmission, utöver de 1,2 mkr som kyrkorådet tidigare beslutat om.

Under hösten 2015 beslutade Örebro pastorats kyrkofullmäktige att, tillsammans med andra församlingar och sociala aktörer i Örebro, starta en stadsmission i syfte att driva en professionell social verksamhet på en kristen, humanistisk värdegrund. Det beslutades också att Örebro pastorat går in som garant för täckning av underskott de tre första åren samt fortsätter ge de årliga bidrag man tidigare gett till Ria Dorkas (heter numera Porten Dorkas) och Café Deed, som båda numera ingår i Örebro Stadsmission. Bidrag, gåvor samt avtal med kommunen skulle utgöra Örebro Stadsmissions huvudsakliga inkomstkälla. 

Nivåerna för förlustgarantin beslutades bli 11,3 miljoner på tre år, fördelade så här:

  • 6 mkr år 2016
  • 3,3 mkr år 2017
  • 2 mkr år 2018

Ansökan om ekonomiskt stöd

I augusti månad i år mottog Örebro pastorat en ansökan om ekonomiskt stöd från Örebro stadsmission p.g.a. likviditetsproblem. Då inte hela förlustgarantin betalades ut 2016 ansökte Örebro Stadsmission om att nu, år 2017, få de medel som inte användes år 2016, totalt 3 mkr.

Extrainkallat kyrkoråd 6 september

Ett extrainkallat kyrkoråd den 6 september fattade beslut om att betala ut 1,2 mkr som tilläggsanslag. Kyrkoherde Ewa Selin reserverade sig mot beslutet. ”Stadsmissionens verksamhet är angelägen och viktig, men de underlag som styrelse och direktor lämnat till kyrkorådet är undermåliga och visar inte på någon trovärdig åtgärdsplan” skrev kyrkoherden i sin reservation daterad 6 september 2017.

Summan 1,2 mkr kunde kyrkorådet hämta från kyrkorådets egen budget. Därmed återstod 1,8 mkr för att nå upp i de totalt 3 mkr som Örebro Stadsmission önskade.

Extrainkallat kyrkofullmäktige 

Vid ett ordinarie kyrkorådssammanträde 19 september, föreslog kyrkorådet att ett extrainkallat kyrkofullmäktige skulle bevilja tilläggsanslag på 1,8 mkr till Örebro Stadsmission. Kyrkoherde Ewa Selin reserverade sig mot kyrkorådets beslut om att föreslå kyrkofullmäktige att utbetala tilläggsanslag.

Kyrkofullmäktige hölls den 2 oktober i Adolfsbergs kyrka och beslutet blev att utbetala 1,8 mkr i tilläggsanslag till Örebro Stadsmission. Kyrkofullmäktige uttryckte också en önskan om att Örebro Stadsmission inkommer med en åtgärdsplan för budget i balans, inför kyrkofullmäktiges ordinarie sammanträde i november.

Totalt 11,3 miljoner i förlustgaranti

Timmy Leijen (s, ordförande för Örebro pastorats kyrkoråd) och Hans Fredlund (POSK, ledamot i Örebro pastorats kyrkoråd) sitter båda i styrelsen för Örebro Stadsmission och har inte deltagit i överläggningar och beslut gällande Örebro Stadsmissions ansökan om ekonomiskt stöd på 3 mkr.

För Örebro pastorats del innebär besluten i kyrkoråd och kyrkofullmäktige att förlustgarantin kommer att landa på 11,3 mkr – som fullmäktige beslutat om från början – men att 3 mkr av förlustgarantin betalades ut 2017 istället för 2016.

2017 års förlustgaranti (3,3 mkr) har betalats ut, liksom Örebro pastorats verksamhetsbidrag till Örebro Stadsmission. För 2017 ligger verksamhetsbidraget på 750 000 kr till Porten Dorkas och 926 000 kr till Café Deed (kollekter och andra gåvor inte inräknade).