Fråga 2: Fallskärm inskriven i anställningsavtalet?

Nyhet Publicerad Ändrad

”Kommer framtida kyrkoherdar i Örebro pastorat ha en fallskärm inskriven i sitt anställningsavtal?”

Inför kyrkovalet i Örebro pastorat har väljarna haft möjlighet att ställa frågor via webben till de sex nomineringsgrupper som kandiderar till kyrkofullmäktige. Den andra frågan kommer från signaturen ”Längbroit”: 

Kommer framtida kyrkoherdar i Örebro pastorat ha en fallskärm inskriven i sitt anställningsavtal? En viktig fråga vars svar kommer att avgöra var min röst hamnar. Jag vill ej att min kyrkoavgift går till någon fallskärm, då lägger jag den hellre i kollekten.

Så här svarar nomineringsgrupperna:

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

”Svaret är ett tydligt Nej!
Det för oss självklart att vi inte kommer tillåta eller medverka till en fallskärm!”

BORGERLIG SAMVERKAN I ÖREBRO PASTORAT 

”Nej, vi anser inte att någon anställd i Örebro pastorat ska ha en ’fallskärm’ att falla tillbaka på. När någon anställs sker det med intervjuer och referenstagning. Det är därför mycket viktigt att referenstagningen sker så brett som möjligt, för att säkerställa anställningen så mycket det går. Det är också viktigt att de frågor som ställs vid intervjun/intervjuerna, är så omfattande att det går att bilda en ordentlig uppfattning.”

FRIMODIG KYRKA

”Inte om Frimodig kyrka får bestämma. Det verkar dock inte vara någon fallskärm inskriven i avtalet. Vi lägger oss inte i vad parterna kommer överens om i en facklig förhandling. Kyrkorådets ordförande som förnekar att kyrkoherden blivit utköpt hänvisar till att en uppgörelse gjorts trots att anställningen avslutats på egen begäran. Det framgår av protokoll från 2018 att kyrkoherden var missnöjd med beslut fattade av kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Detta skulle kunna tyda på samarbetsproblem. Ville man undvika en strid liknande den vid försöket att avsätta biskopen i Härnösands stift? Nu nomineras han som låg bakom den uppsägningen till kyrkomötet. Vad säger det om inställningen till den episkopala kyrkan? Ska ett pastorats ledning jämföras med kommunchef och kommunalråd (politiker)? Enligt Frimodig kyrka behöver däremot Svenska kyrkan tydligare definiera vad den dubbla ansvarslinjen innebär.”

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

”Det enkla svaret på frågan är ett klart ’nej’! Den policy Svenska kyrkan har gällande anställningar ska följas och där ingår inte fallskärmar. Det viktigaste nu vid rekryteringen av en ny kyrkoherde är att vi i Örebro pastorat och den nya kyrkoherden har samma målbild och vill gå åt samma håll. POSK vill verka för att rekrytera en kyrkoherde som ser alla församlingar och som, på ett inspirerande och ansvarsfullt sätt, kan leda pastoratet.”

SVERIGEDEMOKRATERNA

”Vår grundinställning är att missköter någon sitt jobb och därigenom blir uppsagd skall vederbörande snarast lämna sin tjänst utan extra belöning. Säger man upp sig själv skall avtalad uppsägningstid gälla. Sverigedemokraterna har svårt att se vad för situation som skulle kunna motivera en så kallad fallskärm och är därför skeptiska till anställningsavtal där Örebro pastorat förbinder sig att betala ut stora summor till en medarbetare efter avslutad anställning i pastoratet.”

VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN (ViSK)

Vänstern i Svenska kyrkan har inte inkommit med svar inom angiven tidsram.

Tidigare ställda webbfrågor med svar från nomineringsgrupperna

Fråga 8: Vad kan kyrkan göra för klimatet?

Publicerad:

”Klimatförändringarna eskalerar enligt den nya IPCC rapporten och vi behöver göra mer och snabbare. Vad kan kyrkan göra mer än det som redan pågår och som ger ett reellt bidrag till att minska fossila utsläpp? Och hur kan det bli verklighet?"

Fråga 7: Hur får vi bra chefer?

Publicerad:

"Jag har tidigare arbetat inom ett annat stift som administratör. Hur säkerställer ni att en församlingsherde eller kyrkoherde är en bra chef och inte bara en bra teolog?"

Fråga 6: Vad skiljer din grupp från de övriga?

Publicerad:

"Vad anser du är den största skillnaden mellan din nomineringsgrupp och övriga nomineringsgrupper här idag?"

Fråga 5: Hur jobbar Örebro pastorat för klimatet?

Publicerad:

"På Svenska kyrkans nationella sidor kan man läsa om ambitiösa klimatmål. Hur tänker ni lokalt? Vad kan göras inom Örebro pastorat?"

Fråga 4: Vilka frågor är viktiga för din nomineringsgrupp?

Publicerad:

"Vilka frågor är viktiga för din nomineringsgrupp?"

Bilden visar en griffeltavla med ett stort frågetecken på.

Väljarnas frågor och de förtroendevaldas svar inför kyrkovalet

Inför kyrkovalet i Örebro pastorat har väljarna haft möjlighet att ställa frågor via webben till de sex nomineringsgrupper som kandiderar till kyrkofullmäktige. Här kan du läsa alla frågor och svar som kommit in!

Kyrkoval örebro pastorat

Pulsen på de sex olika nomineringsgrupperna i Örebro pastorat

Har kyrkans betydelse för samhället förstärkts under pandemin? Vilken verksamhet är du mest stolt över? Vilka effekter ser du av besparingarna som gjorts? Och hur ska vi locka medlemmarna att rösta? Den 19 september är det kyrkoval och frilansskribenten Gunnar Sundell har tagit pulsen på företrädarna för de sex nomineringsgrupper som kommer att ställa upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat.

Kyrkoval och valnämnd

Vid kyrkoval får Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Vid valet 2021 slog valdeltagandet i Örebro pastorat nytt rekord och även förtidsröstningen ökade jämfört med valet 2017.