Fråga 1: Vad betyder församlingsrådet?

”Vad betyder församlingsrådet för församlingens medlemmar?”

Den 19 september är det kyrkoval. Du vet väl att du kan skicka in dina frågor till de olika nomineringsgrupperna direkt här på webben?

Den första frågan kommer från signaturen ”Församlingsmedlem”: 

Vad betyder församlingsrådet för församlingens medlemmar?

Så här svarar nomineringsgrupperna:

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

”Församlingsrådet (FR) är församlingsstyrelse i ett pastorat med flera församlingar står det i kyrkoordningen (KO). De har till uppgift att fullgöra de uppgifter som anges i KO och uppgifter som kyrkorådet delegerar. För församlingarnas medlemmar betyder det att de har en styrelse som förvaltar det uppdrag som är de givna. En trygghet att de uppgifter som ska göras enligt KO och andra uppgifter som ges genomförs. Att vi har en demokratisk vald styrelse som tillsammans med församlingsherden delar på ansvaret som är givet i den dubbla ansvarslinjen. Dubbla ansvarslinjen innebär att prästämbetet har ett ansvar att ta beslut tillsammans med folkvalda exempelvis i församlingsrådet”.

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat 

”Det betyder närhet, igenkännande och att finnas nära de som bor i församlingen. Det betyder också att församlingsrådet har möjligheter att vara närvarande i församlingen i vardagen. Församlingsrådet kan med sin närvaro vara lyssnande och driva församlingens angelägenheter vidare i processen”.

Frimodig kyrka

”Före pastoratsreformen hade församlingarna egna kyrkoråd med makt över verksamheten och ekonomin lokalt. Frimodig kyrka är emot centralisering och stordrift som innebär en likriktning av församlingarnas verksamhet. Församlingsrådens ställning som remissinstans och väckarklocka måste stärkas. Församlingsrådens sammansättning speglar den s.k. representativa demokratin med politiskt tillsatta ledamöter. Mötesprotokollen borde anslås där alla kan läsa dem. Avståndet till de förtroendevalda ökas även av att personer från andra församlingar kan väljas in av kyrkofullmäktige i ett församlingsråd. Det är i församlingens olika aktiviteter inklusive högmässan som man normalt även träffar de förtroendevalda. Frimodig kyrka vill samarbeta med alla goda krafter i Kyrkomötet för att reformera en dålig pastoratsreform där avståndet mellan församlingens medlemmar och deras förtroendevalda är för stort”.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

”Församlingsrådet representerar församlingens medlemmar. Församlingsrådet ska verka för att församlingens verksamhet styrs i en riktning som är i enlighet med församlingsmedlemmarnas behov och önskemål inom ramen för kyrkoordning och budget”.

Sverigedemokraterna

”Församlingsrådet är ett viktigt forum för församlingsborna. Avsikten med församlingsråden är att de enskilda församlingarna skall få inflytande i ett större pastorat, t ex genom att alltid ha rätt att yttra sig över beslut i kyrkofullmäktige som berör den egna församlingen. I och med att församlingsrådet arbetar för att utveckla kyrkan lokalt kan den enskilde församlingsmedlemmen via församlingsrådet engagera sig i att påverka sin egen församlings utveckling. Församlingsrådet står på så sätt närmast den lokala församlingen och den enskilde församlingsmedlemmen”.

Vänstern i Svenska kyrkan

”Församlingsrådet deltar i samråd och fattar beslut och som rör gudstjänstlivet och upplåtelse av kyrkorummet samt tillvaratar dessutom församlingens intressen gentemot Kyrkofullmäktige och möjliggör därmed att de beslut som rör församlingen är förankrade i församlingslivet. ViSK värnar om kyrkan som en öppen, demokratisk och solidarisk medlemsorganisation och församlingen är den enhet som är närmast medlemmarna. Därför uppmanar vi församlingsmedlemmarna att vara aktiva i nomineringen av kandidater som de känner förtroende för.”

Tidigare ställda webbfrågor med svar från nomineringsgrupperna