Konstprojektet Memento

Konstprojektet Memento startade 2004 och har resulterat i konst på Längbro kyrkogård och Norra kyrkogården.

Tillbaka till landningssidan Konst och kulturhistoria på kyrkogårdarna

Konstprojektet Memento startade som en idé 2004. Som konstnärlig projektledare utsågs konstnären Stefan Rydeen.

Målet med projektet är:
Att kulturutbudet på kyrkogårdarna vidgas.
Att platserna ska byggas upp med samtida skulpturer i olika material och tekniker.
Att konstnären ska utgå från platsens speciella karaktär.
Att genom gestaltningsuppdraget betona vikten av att skapa en helhet.
Att konstnären ska reflektera över kyrkans och religionernas budskap.

Memento Första etappen ( Längbro Kyrkogård minneslunden) Stefan Rydeén berättar:

"Efter diskussioner om projektmålet och dess plats med nämndens ordförande Ingvar Stensson, Uno Freijd och Anders Kjellberg (projektgrupp), presenterade jag sedan ett projektförslag med målbeskrivning, urvalsgrupp, urvalshantering,
logistiskt genomförande mm. En urvalsgrupp sammansattes som bestod av ordförande Ingvar Stensson, Uno Freijd samt konstexperterna Berit Jonsvik och Per Petersson från Göteborg som har stor erfarenhet i teknik/material gestaltningsfrågor/samt av stora och komplexa konst projekt. Gruppen har arbetat ihop under hela projektperioden i etapp 1 och i etapp 2.

Som projektledare letade jag sedan efter Sveriges mest lämpade konstnärer för detta stora uppdrag. Jag presenterade 28 konstnärer och som ordförande bistod jag gruppen i arbetet. Urvalsgruppen valde sedan ut fyra konstnärer till ett parallellt skissuppdrag. Jag tog sedan kontakt och inbjöd utvalda konstnärer till uppdrags genomgång och kontraktskrivning. Fem månader senare sammankallades dessa fyra konstnärer för att presentera sina förslag. Urvalsgruppen valde den Japanska konstnären Horichi Koyamas förslag ”Porten till himlen, livet kommer ur vatten. På Allhelgona-dagen 2006 invigdes verket med ett tusental människor på plats.

Den 29 augusti 2006 lyftes det första konstverket på plats. Den 8 ton tunga skulpturen har färdats från Skåne. Skulpturen är gjord av skulptören Hiroshi Koyama.

Från Längbro kyrka leder en vacker allé med höga tallar fram till en damm vid minneslunden. Skulpturplatsen ligger vid dammen. Platsens karaktär består av befintliga gräsytor och träddungar. Hiroshi Koyamas gestaltning består av två skulpturer som sammanbinds med en stig, en linje skapas från vattnet upp i riktning mot skogspartiet för att förverkliga en föreställning om hur livet föds från vatten och ljuset visar vägen till himlen.  Den första skulpturen som utgörs av en större cirkulär stenskiva är placerad vid vattnet som ligger i alléns förlängning.
Man kan vidröra och nyttja vattnet från stenen, på stenens yta graveras texten ”LIVET ÄR FÖTT GENOM VATTEN” in. Den andra skulpturen ”stendörr” placeras på en linje som sträcker sig från den första stenen till skogspartiet. På båda dörrarna graveras texten ”LJUSET ÖPPNAR DÖRREN TILL HIMLEN” in. I den smala öppningen mellan ”dörrarna” syns det naturliga ljuset på dagen för att med konstljus lysas upp under natten och den mörka säsongen.
Stigen fortsätter bakom skulpturen som en ljusväg genom skogspartiet.

Med en enkelhet i material och uttryck skapar Hiroshi Koyamas en sammanstrålande enhet. Skulpturerna har en hög konstnärlig kvalité och gestaltar de svåra frågorna om liv och död på ett kongenialt (stringent) sätt. Den svarta stenen visualiserar allvaret i livet och ljusspringan (ljusöppningen) hoppet och framtiden, tankar som är allmänmänskliga och kan omfattas av alla trosriktningar.
Förslaget är mycket genomarbetat och har ett självklart förhållande till det omgivande rummet. Stigen (vägen) ger nya intressanta perspektiv på platsen och för även vidare bakom den omgivande grönskan.

Skulpturerna är utförda i ett material -diabas- som berikar och ger betraktaren många dimensioner. En taktil känsla i de finslipade ytorna och kontrasten mot de råa stenytorna ger en spänning. Den inmejslade texten blir synlig på närmare håll och ger betraktaren en ingång till olika tankar (funderingar).
Stenen i dammens strandkant ger en möjlighet att närma sig vattnet, men också en punkt varifrån den andra skulpturen med sin ljusspringa kan upplevas som starkast. Även under den mörkare årstiden kan den bakomliggande belysningen ge samma upplevelse. En skulptur för vår tid.

Memento Andra Etappen: (Norra Kyrkogården, mellan nya och gamla minneslundarna) Stefan Rydeén berättar:

"Som projektledare gjorde jag en förstudie, och förankrade i nämnden min idé om uppdragets inriktning och genomförande. Därefter letade jag efter konstnärer i hela landet, som med dokumentation från tidigare arbeten kunde visa upp en sådan kvalitet att man kunde komma i fråga för uppdrag. Jag introducerade 26 konstnärer för urvalsgruppen som valde fyra till ett parallellt skissuppdrag.
Bakgrunden till skissuppdraget var följande: Mellan den gamla minneslunden och den nyanlagda minneslunden löper en gångväg genom kyrkogården som är cirka 470 m lång. Längs sträckan ligger urngravar, kistgravar, en begravningsäng samt den väg som alla begravningsföljen korsar mot andra delar av kyrkogården. Alltså en viktig väg men dock lite rörig".

Uppdraget var följande: att med ett konstnärligt medel lyfta fram denna viktiga linje, skapa balans och större helhet, samt med ett innehåll som tillför och utvecklar platserna. Genom att skissuppdraget var stort och komplext kallade jag en konstnär i taget till Örebro. Jag hade sedan samtal med konstnären på uppdragsplatsen för att gå igenom alla aspekter av uppdraget. Jag följde aktivt konstnärernas arbete fram till presentationen av deras förslag. Så samlades
urvalsgruppen och de valde ut konstnären Stina Ekmans förslag ”Andrum ” att bli det verk som skulle uppföras på Norra Kyrkogården. Stina Ekmans lösning är att längs gångvägen skapa ett ljusverk för den mörka årstiden, 28 st specialtillverkade lyktor med prismor.

Ljuset blir till flämtande, böljande punkter som kan ses som en ”glittrande stjärnhimmel” från alla håll. Ljuspunkterna är placerade med olika avstånd för att skapa en vacker magi. Två små skulpturer finns utplacerade längs vägen, som krukor med en öppning mot betraktaren ”att lägga sin sorg i”. På mitten av vägen står det en mycket stor öppen skulptur i krukform, en liten stig löper fram till skulpturen. Där inne i formen kan du stå och omslutas, se ut genom en stor öppning i skulpturen ner mot ängsmarkerna, ”uppleva ljuset och låta livet öppna sig, ”släppa sorgen”. Från den platsen kan du om kvällen se ett stort upplyst träd, vars stam är upplyst från marken upp i den stora trädkronan.

Genom detta verk får Norra Kyrkogården inte bara skulpturer, utan en mycket vacker ljussättning som fungerar alla tider på dygnet, och under alla årstider. På Allhelgona-dagen 2010 invigdes verket.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42