Foto: Magnus Aronson /Ikon

Medlem

Medlem i Svenska kyrkan? Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Som medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden oss emellan . Exempelvis ta ut avgifter, skicka ut relevant information och inbjudningar till olika sammankomster m.m. Dina personuppgifter behandlas i vårt medlemsregister. De uppgifter som behandlas om dig som medlem är namn, personnummer, adress. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska kyrkan, men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

 Om du som medlem får barn kommer barnets personuppgifter, som namn, adress och personnummer, att registreras i vårt medlemsregister så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. Om ni väljer att inte döpa ert barn kommer uppgifterna att raderas efter fyra månader. Personuppgifterna behandlas med stöd av Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjlighet till dop ska skickas ut till alla våra medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

 Vid kyrkliga handlingar så som dop, vigsel och begravning läses ditt namn upp under gudstjänst i din hemförsamling.

 Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Vårt medlemsregister ligger också till grund för registeruttag över röstberättigade och valbara personer vid kyrkoval.