Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsrådet i Mikaels församling

Det nya församlingsrådet i Mikaels församling består av tretton ledamöter inklusive kyrkoherde samt sex ersättare.


Ordinarie ledamöter:
Bo Wallin
Ingvar Göthe
Magnus Hellström
Lennart Eriksson
Ella-Britt Lindeberg
Ingvar Stensson
Karin Helmker
Anders Hellgren
Ingrid Gustafsson
Paula Guldbrand
Karin Forsling 
Ersättare:
Kristina Lindfors
Elisabeth Lindsta
Anders Johansson
Anita Eriksson
Kathryn Larson Banck

Församlingsrådets ordförande:
Bo Wallin

Kyrkoherde:
Ingemar Söderström. I hans ställe församlingsherde Graham Jarvis.

Kontakt:
Ordförande: Bo Wallin,
Församlingsherde: Graham Jarvis,
Kyrkoherde: Ingemar Söderström,

FÖRSAMLINGSRÅD
– en nyhet i Svenska kyrkan

I samband med att Örebro pastorat bildades vid årsskiftet skedde en förändring i de styrande organen. Tidigare så hade varje församling ett direktvalt kyrkoråd. Församlingens styrelse kallas numera församlingsråd, vilket väljs av pastoratets fullmäktige. Valet föregås av ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte som säkerställer församlingens inflytande. Ett kyrkoråd finns däremot för hela pastoratet. Kyrkoordningen
anger församlingsrådets och kyrkorådets uppgifter.

En nyhet för församlingsråden är att där kan väljas in ledamöter som inte
tillhör de nomineringsgrupper som väljs till fullmäktige. Sammansättningen av pastoratets kyrkoråd återspeglar däremot hur utfallet blev i senaste kyrkovalet. Mikaels församlingsråd består av tolv ordinarie ledamöter och sex ersättare. Kyrkoherden (pastoratets) är självskriven ledamot. I Örebro pastorat har kyrkoherden delegerat till församlingsherdarna att ingå i församlingsråden i sitt ställe. 

Församlingsrådet i Mikael sammanträder sex gånger 2014. Kan behövas
en översyn av antal sammanträden per år, tidigare kyrkoråd sammanträdde
i regel elva gånger per år. Även om en del beslut, som tidigare
togs i församlingens kyrkoråd, nu tas i pastoratets kyrkoråd, så har församlingsrådet en viktig roll bl.a när det gäller församlingsinstruktionen. Kyrkorådet skall samråda med församlingsrådet hur den skall utarbetas.

När det gäller kyrkan och gudstjänstlivet, så har församlingsrådet gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde/församlingsherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Församlingsrådet utser också kyrkvärdar och beslutar om församlingskollekter.

Församlingsrådet skall kontinuerligt hålla sig väl informerat om liv och arbete i församlingen.Samråd skall ske med församlingsherden om de anställningar som församlingsherden gör på delegation från
kyrkoherden.Tidigare togs beslut i församlingens kyrkoråd om anställningar.

När det gäller ekonomi så tas det formella beslutet om budget i pastoratets
kyrkoråd och fullmäktige. Församlingsrådet utarbetar emellertid ett förslag
till verksamhetsplan och budget och särskilda äskanden. Församlingsrådet
har även ansvar för att varje år utvärdera verksamheten. Skillnaden mot tidigare ordning blir i praktiken inte så stor då beslut om budget togs i samfällighetens kyrkonämnd och fullmäktige. Poängen nu blir att kyrkoherden och kyrkorådet kan se till helheten och verka för att pastoratets resurser kommer alla till del på ett för alla rättvist sätt.

Bo Wallin/ordf.

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
Mikaels församling

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:
(Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
Telefon: 019-15 45 00 

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
Kyrkan är öppen:
Tisdag-torsdag 9-15
Fredag 9-13 
och under följande gudstjänsttider:
Måndag-fredag 8.30 Morgonbön
Torsdag 18.30 Mässa i Taizéton
Sönd 10.00 Gudstjänst