Församlingsinstruktion för Örebro pastorat

Denna församlingsinstruktion har utarbetats under en process i Örebro pastorat under tiden september 2014–oktober 2015

Ladda ner dokumentet som pdf här!

Välkommen till församlingsinstruktionen – identitetsdokument och programförklaring. Varje församling i Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam. Församlingsinstruktionen berättar om hur vi i pastoratet och församlingarna förstår uppdraget att vara kyrka här. Efter en inledande beskrivning av den lokala omvärlden och församlingarnas plats i samhället ges en programförklaring för arbetet med församlingens grundläggande uppgift: Att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. De språk vi använder utöver svenska presenteras, liksom hur barnets perspektiv tas tillvara. Vi anger också hur ansvaret för arbetet inom pastoratet är fördelat, vad som gäller om vissa tjänster, hur ofta nattvard firas vid huvudgudstjänster och vilka riktlinjer för konfirmandarbetet vi följer.

Församlingsinstruktionen fungerar som en samlad presentation för var och en som vill få en bild av inriktningen av pastoratets och församlingarnas arbete. Den är ett redskap för anställda och förtroendevalda medarbetare, ska fungera styrande vid arbetet med verksamhetsplaner och budget, och vara instrument för utvärdering. För stiftets tillsyn har den en viktig funktion.

Denna församlingsinstruktion har utarbetats under en process i Örebro pastorat under tiden september 2014–oktober 2015, med stor delaktighet av anställda och förtroendevalda medarbetare. Ideella medarbetare har också engagerats i arbetet, bland annat ungdomar som särskilt inbjudits delta. Utbildningsdagar utifrån de olika aspekterna av församlingens grundläggande uppgift har genomförts, liksom kickoff för skrivandet och hearing med församlingsledningarna. Dialog med Strängnäs stifts församlingsinstruktionsgrupp har förts under processen.

Församlingsinstruktionen är utfärdad av domkapitlet i Strängnäs stift efter att ha godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling