Begravningsavgift

Alla betalar begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Avgiften gäller för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Här ser du vad som ingår i begravningsavgiften.

En obligatorisk enhetlig begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Kammarkollegiet har fastställt avgiften för år 2023 till 0.258% vilket motsvarar 25,8 öre per intjänad hundralapp. Det är en minskning med 0,3 öre sedan 2022.

Begravningsavgiften bekostar anläggningen samt skötsel och underhåll av allmänna ytor och byggnader på kyrkogårdarna. I begravningsavgiften ingår även kostnader för vissa tjänster i samband med begravning enligt följande:

 • Gravplats på allmän begravningsplats
 • Gravöppning samt iordningställande av gravplats efter gravsättning
 • Transporter inom förvaltningsområdet
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoft
 • Lokal för begravningsceremoni utan religösa symboler

Ovanstående tjänster är kostnadsfria för dödsboet även om begravningen äger rum på annan ort inom landet.

Detta får du göra själv:

 • Ordna med svepning/svepdräkt
 • Använda eget bårtäcke, dekorera kistan
 • Bära och transportera kistan
 • Hjälpa till i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Ta med ”egen jord” till mullpåkastning vid begravningsgudtjänst

Detta får du också göra själv - men tala först med församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen:

 • Tillverka och välja kista och urna
 • Välja musik och sång, musiker och sångare
 • Spela själv i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Gravsätta, själv strö askan i hav eller i natur
 • Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan
 • Tillverka och välja gravsten, gravanordning

Detta får du inte göra själv:

 • Öppna grav på allmän begravningsplats
 • Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren
 • Kremering
 • Själv gräva ner eller strö askan i minneslunden
 • Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från en grav till minneslund

Begravningsombudet bevakar dina intressen


De personer som inte tillhör Svenska kyrkan har inte något direkt inflytande över de kyrkliga beslut som rör begravningsverksamheten. Länsstyrelsen har därför fått i uppdrag att utse begravningsombud, som ska bevaka sådana frågor för den som inte är medlem Svenska kyrkan. Det ska finnas begravningsombud i varje kommun.
Begravningsombuden ska bland annat kontrollera att samråd sker med berörda grupper i samband med ändring av begravningsplatser.

Begravningsombuden bör även verka för att församlingarna samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten. Ombuden bör vidare aktivt hålla sig informerade om begravningsverksamheten och om de synpunkter som är representerade inom huvudmannens område. Om ett ombud finner anledning till att rikta anmärkning ska ombudet underrätta Länsstyrelsen. Ombuden har rätt att få tillgång till samtliga handlingar som rör begravningsverksamheten. De har även rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden under de sammanträden i församlingen då begravningsfrågor behandlas.

Begravningsombud för Örebro och Lekebergs kommuner:
Anne-Lie Edlund, Lidvägen 1A, 703 63 Örebro

Läs mer: Begravningslagen

Läs mer: Begravningsförordningen

Kyrkoavgiften

Alla medlemmar i Svenska kyrkan bidrar till kyrkans verksamhet genom kyrkoavgiften. Hur mycket varje medlem betalar beror på två faktorer: var man bor och vilken inkomst man har.

Medlem? Så här välkomnar du människor in i värmen varje dag!

Svenska kyrkan i Örebro rymmer ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor eller kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Det är möjligt tack vare våra medlemmar.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42