Anmälan

Kör- & syföreningsmedlem, konfirmand eller retreat besökare? Läs om hur vi hanterar personuppgifter vid anmälan till någon av våra aktiviteter här.

I samband med anmälan till vissa aktivteter kan du behöva uppge personuppgifter. Detta för att vi ska kunna registrera och administrera din anmälan i vårt verksamhetsregister. Personuppgifterna gallras vanligtvis efter avslutat deltagande. Detta under förutsättning att uppgifterna av någon anledning inte behövs bevaras längre än så. Exempelvis kan uppgifterna behöva bevaras längre för att eventuella mellanhavanden ska hinna avslutas. I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av berättigat intresse. I vissa fall kan samtycke behövas.

Laglig grund
Vår behandling av ovanstående personuppgifter stöttas av följande lagliga grunder.

BERÄTTIGAT INTRESSE
Det kan vara tillåtet att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning, om behandlingen är nödvändig för personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen, och de väger tyngre än personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Med tredje part menas en person som varken är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.
Enligt dataskyddsförordningen är direktmarknadsföring ett sådant berättigat intresse, om nyttan väger tyngre än risken.

SAMTYCKE
Samtycke innebär att en person går med på att personuppgifter behandlas för ett visst ändamål. Ett giltigt samtycke ska vara ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerade om att den godkänner behandlingen av personuppgifterna. Den registrerade har alltid rätt att dra tillbaka sitt samtycke.