Kyrkoavgift

Alla som bor i Onsala och är medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift på 99 öre per intjänad hundralapp.

4 öre av kyrkoavgiften går till stiftets verksamhet.

Resten, 95 öre, går till församlingens verksamheter.

Begravningsavgift

Därutöver betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift på 27,7 öre per hundralapp. Riksdagen har beslutat om enhetlig begravningsavgift och Kammarkollegiet fastställer avgiftssatsen. Begravningsavgiften är en allmän avgift och har inte med kyrkotillhörighet och kyrkoavgift att göra. Läs gärna mer här.

Vad bidrar din kyrkoavgift till?

Men du kanske inte är engagerad i kyrkan eller intresserad av att ta del av församlingens utbud. Du undrar kanske varför kyrkan behövs och varför just du skall vara medlem.

Läs här om kyrkans uppdrag och roll i samhället och i enskilda människors liv:

Livets avgörande skeenden

I dop, konfirmation, vigsel och begravning - i liv och död - finns Svenska kyrkan med. Kyrkan erbjuder högtidliga och vardagsnära former där gemenskapen mellan generationer och människor spelar en viktig roll. Alla människor kan räkna med kyrkan i dessa sammanhang.

Socialt ansvar

Svenska kyrkan tar genom sina många diakoner och frivilligmedarbetare ett socialt ansvar. Kyrkan tar vid där andra inte orkar längre. Svenska kyrkan bistår människor som har det svårt ekonomiskt, som hamnat i drogberoende, som har personliga eller äktenskapliga problem, som är ensamma, sjuka eller på annat sätt riskerar att hamna utanför den sociala gemenskapen. Det diakonala ansvaret känner inga gränser.

Stillhet - en plats för eftertanke

Kyrkorummet erbjuder en stilla oas, en plats för eftertanke och meditation där tiden på många sätt tycks stå stilla. Här kan alla finna en slags frizon, mitt i en bullrig och stressig vardag.

Samtal om livet

I Svenska kyrkan hålls samtalet om vardagslivets utmaningar vid liv. Här står livet i centrum och människor får på olika sätt hjälp med att tolka sin situation och sätta in sitt liv i ett större sammanhang - ett forum att förstå sitt eget liv. Tonen i dagens kyrka är oftast öppen och inbjudande - äldre tiders undervisande drag har tonats ner till förmån för en dialog på lika villkor.

Medvandrare

I livets med- och motgångar frågar vi efter stöd från de människor som står oss närmast. Familj och vänner visar oss sin omsorg och skapar en trygg miljö där vi kan våga tala om vår frustration och oro - de är våra medvandrare. Svenska kyrkan har en lång tradition bakom sig vad gäller att vara just medvandrare. Bakom den absoluta tystnadspliktens slutna rum ges människor möjlighet att tala om och samtala kring livets allra innersta frågor.

Etik och moral

Svenska kyrkan söker idag, genom konfirmandundervisning, dialoggrupper, medverkan i skolor och olika sammanhang stimulera till samtal om etik och moral samt förmedla kristna värderingar på ett sätt som vädjar till förnuftet och inte till plikt eller rädsla för straff.

Kulturell förståelse

Inom Svenska kyrkans väggar äger mycket av det rum som vi förknippar med svensk historia och svensk kultur. Svenska kyrkan är på ett särskilt sätt förbundet med det svenska samhällets framväxt. Det svenska samhället präglas av den västerländska kristendomsform som allt sedan tidig medeltid dominerat vårt land. Den kristna världsbilden kan inte tänkas bort eller ignoreras när man försöker förstå det svenska samhället.

Nationell och internationell identitet

Svenska kyrkan är, som alla stora kyrkor, på en gång nationell och internationell. Till språk och utformning har kyrkan präglats av den kultur i vilken den formats och utvecklats medan själva det övergripande budskapet och den tradition i vilken den är inställd är djupt internationell.

Samverkan med andra kyrkor

Svenska kyrkan samarbetar på olika sätt med andra kyrkor och samfund i Sverige och utomlands för att bortom teologiska, kulturella och sociala skiljaktigheter stimulera det andliga samtalet i Sverige och värna minoriteters rätt till en egen religiös identitet. Genom betydande stöd till Sveriges Kristna Råd tar Svenska kyrkan ett särskilt ansvar på detta område.

Bli medlem

Du kanske inte tillhör Svenska kyrkan. Vill du bli medlem? Du kan använda blanketten nedan. Fyll i den och skicka den till:

Onsala församling
Prästgårdsvägen 16
439 31 Onsala

Har du gått ur men ångrat dig? Du är alltid välkommen tillbaka.

Blankett för att bli medlem
Blankett för barn under 18 år