Information om kyrkohandboksförslag

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkostyrelsen beslutade år 2006 om direktiv för en översyn av nuvarande kyrkohandbok, Den svenska kyrkohandboken Del I (1986). Det handlar om en anpassning till Bibel 2000, kyrkorättsliga frågor, inklusivt språk, att ta tillvara erfarenheter från tidigare arbete med kyrkohandboksöversyn och att nuvarande kyrkohandbok i huvudsak fungerar väl.

Arbetet med nytt kyrkohandboksförslag har utifrån kyrkostyrelsens direktiv bedrivits i två steg. I det första steget gjordes en övergripande reflektion om gudstjänsten. Detta steg slutfördes 2010 med remissvar och sammanställning av remissvar (se www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken). I steg två har ett kyrkohandboksförslag tagits fram. 

Förklaringsvolym till kyrkohandboksförslaget
I förklaringsvolymen redovisas kyrkohandboksrevisionens uppdrag, arbetsformer och process. Principiella överväganden diskuteras, till exempel teologiska, språkliga, ekumeniska och musikaliska. Man kan vidare läsa mer om utformningen av förslagets olika delar och moment med dess böner, texter och musikserier. I slutkapitlet ges konkreta förslag på hur gudstjänster kan utformas utifrån förslaget till ny kyrkohandbok.

Förklaringsvolymen vill vara en hjälp för remissinstanserna att sätta sig in i och bedöma kyrkohandboksförslaget. Den är också  ett bidrag till de samtal som förs i församlingarna om gudstjänst. Exemplen på gudstjänstordningar kan vara en hjälp för gudstjänsternas konkreta utformning. Försöksverksamheten innebär att många får möjlighet att engagera sig i gudstjänsten. Förhoppningen är att förklaringsvolymen kan fungera både som uppslagsbok och inspiration. Alla är viktiga i gudstjänsten.

Publicering av kyrkohandboksförslaget
Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I samt Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I Musikvolym publiceras på www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken. Den tryckta upplagan kommer under hösten 2012. Förslaget ingår i serien Svenska kyrkans utredning 2012:2 och kan beställas via e-post eller telefon 018-16 95 00.