Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan. 10 kap. 2§ Begravningslagen

Begravningsombud för Nybro pastorat är Jan-Åke Karlsson, 070 - 592 99 11, epost: kalmarnybro@hotmail.com  

Begravningsombudets verksamhetsområde innefattar samtliga församlingar i Nybro kommun.