Meny

Tillsyn över begravningsverksamheten

Det är länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen av begravningsverksamheten i Sverige. Detta oavsett om det är en församling/pastorat eller en kommun som är huvudman.

Önskemål och kritik rörande begravningsverksamheten kan framföras till Länsstyrelsen, men även till ett begravningsombud, till huvudmannens  kyrkoråd/ kyrkogårdsutskott eller till en kommunal nämnd, beroende på vem som är huvudman på orten.

Länsstyrelsen har flera uppdrag

Länsstyrelsen har flera uppgifter enligt begravningslagen. Enskilda som har
klagomål eller frågor rörande begravningsverksamhet kan ringa eller skriva till
länsstyrelsen.

Det kan vara frågor som rör till exempel begravningsavgiften eller
hur ärenden hanteras hos huvudmannen.

Prövar enskilda ärenden som första instans

Som första instans prövar Länsstyrelsen också överklaganden av beslut fattade av huvudmannen i enskilda ärenden enligt begravningslagen. Det är samma länsstyrelser som handlägger ansökningar om utströende av aska som hanterar klagomål och prövar överklaganden inom begravningsverksamheten.

Förutom tillsyn och överprövning utser Länsstyrelsen  ett eller flera begravningsombud på alla orter där kommunen inte är huvudman. Information om vem/vilka som är begravningsbud ska finnas dels hos aktuell länsstyrelse, dels hos den kyrkliga huvudmannen.

Begravningsombudets uppgifter


Begravningsombudet har flera uppgifter:

  • att granska hur församlingen/pastoratet tar tillvara intresset hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Det går därmed att se begravningsombuden som länsstyrelsens förlängda arm vid tillsyn av de kyrkliga huvudmännen.
  • att informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin roll och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund för att kunna reda på deras önskemål rörande begravningsverksamheten.
  • att förmedla information från företrädare från andra trossamfund till de ansvariga huvudmännen.
  • att se till att särskilda gravplatser för dem som inte tillhöär något kristet trossamfund tillhandahålls inom ett godtagbart geografiskt avstånd. 

För att kunna fullfölja sitt uppdrag ska ombudet få tillgång till samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten hos församlingen och vara informerad om hur inbetalda avgifter används. 

Ansvaret för att tillhandlahålla särkskilda gravplatser vilar på huvudmannen, oavsett om det är en församling/ett pastorat eller en kommun.