Gravstenar
Foto: Svenska kyrkan

Gravplats

Gravskick - gravrätt - gravrättsinnehavare

Det finns fem olika gravskick att välja:

Kistgravplats med gravrätt, här gravsätts både kistor och urnor. Den enskilda gravplatsen får smyckas med gravvård och växter. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravvård och skötsel.

Urngravplats med gravrätt, här gravsätts endast urnor. Den enskilda gravplatsen får smyckas med gravvård och växter. Gravrättsinnehavararen ansvarar för gravvård och skötsel.

Minneslund är en gemensam anonym gravplats utan gravrätt, där askan gravsätts utan närvaro av anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln. Besökare får placera snittblommor och gravljus på anvisad plats. All annan utsmyckning är otillåten och kommer att tas bort. 
Ordningsföreskrifter och bilder (pdf)

Askgravplats är en skötselfri gravplats med begränsad gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravvård samt namnskylt mot en avgift. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning. Besökare får smycka gravplatsen med snittblommor, en vinterdekoration och gravljus.
Villkor och bilder (pdf)

Askgravlund är en gemensam gravplats utan gravrätt, där en namnskylt sätts upp på anvisad plats. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller namnskylt mot en avgift. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning. Under vintertid har vi bara gravsättning på Södra, Matteus, Tingstads och Östra Enebys askgravlund. Besökare får placera snittblommor och gravljus på anvisad plats. All annan utsmyckning är otillåten och kommer att tas bort. 
Villkor och bilder (pdf)

Hämta här: Vår broschyr om askgravplats, askgravlund och minneslund (pdf) 

Kontakta respektive arbetsledare på aktuell kyrkogård för val av gravplats och gravskick. Kontakta oss

Spridning av aska

Önskar man sprida askan i naturen eller i havet krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd söks av de anhöriga. 
Länk till Länsstyrelsens webbplats

Gravrätt/gravrättsinnehavare

En kist- och urngravplats upplåts i 25 år som därefter kan förlängas mot en viss avgift. Sker en ny gravsättning under den tiden, förlängs gravrätten automatiskt i 25 år. En gravrätt kan överlåtas eller återlämnas innan gravrättstiden gått ut.

En gravrätt innebär att det ska finnas en aktuell gravrättsinnehavare för gravplatsen. Gravrättsinnehavaren får bestämma vem som får gravsättas i graven, hur graven ska utsmyckas och vilken gravvård graven ska ha i samråd med Kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavarens ansvar är att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Det innebär att gravrättsinnehavaren är ansvarig för skötseln och gravvård på gravplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder skötsel mot en viss avgift. Mer information om Gravskötsel.

För att hålla gravregistret uppdaterat har vi satt upp skyltar på gravar som saknar aktuell gravrättsinnehavare. Mer information om Gravrättsinnehavare sökes.

Stolpad gravsten
Foto: Angelica Fahlgren

Gravstensinventering vid gravrättsförlängning

I samband med att gravrätten går ut för gravplatser inventerar kyrkogårdsförvaltningen aktuella gravstenar. Om gravstenen saknar godkänd förankring i marken finns risk att stenen välter och skadar någon.

Är gravstenen inte godkänd och gravrätten ska förlängas krävs en säkring av stenen. Om gravstenen vid inventeringsskedet är osäker, säkras den tillfälligt med stolpe och rep. Ett brev skickas till aktuell gravrättsinnehavare, som är den som bär ansvaret för gravstenen har då möjlighet att åtgärda den osäkra stenen.

Vanvård

Det förekommer att en gravplats anses som vanvårdad. Det kan bero på att den som skött graven har flyttat eller har avlidit. Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar alla gravar varje år och kontaktar gravrättsinnehavaren per brev om gravplatsen anses vara vanvårdad. Gravrättsinnehavaren har då ett år på sig att återställa gravplatsen i ordnat skick.

Får vi ingen kontakt, återtas graven enligt begravningslagen 7 kap. 33 §.

Saknar gravplatsen gravrättsinnehavare sätter vi upp en skylt som uppmanar besökaren att ta kontakt med oss.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla graven i vårdat och värdigt skick.

Gravlyktor, vaser och redskap

Föremål som förvaras bakom gravvården utgör ett hinder vid vårt arbete. Gravägaren ombeds därför att ta hem föremålen under den perioden då de inte används. Om föremålen står kvar kommer personalen att placera dessa i planteringsytan.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ej för gravlyktor, vaser eller redskap. Glas och material med risk för skärskador tas bort.

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)