Foto: Magnus Aronson /IKON

Organisation

Kyrkofullmäktige

är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom val bland dem som är röstberättigade i församlingen. Kyrkovalet sker vart fjärde år. Kyrkofullmäktige har 15 ledamöter och sammanträder två gånger per år. Fullmäktiges kanske viktigaste uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten och fastställa budgeten för det kommande året och storleken på den avgift som de kyrkotillhöriga ska betala.

Kyrkorådet

är församlingens styrelse. Kyrkorådet har sex förtroendevalda ledamöter samt kyrkoherden som är självskriven ledamot. Kyrkorådet sammanträder 10 gånger per år. Styrelsens viktigaste uppgift är att ha omsorg om församlingslivets och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Utöver detta kan man sammanfatta kyrkorådets uppgifter med förvaltning, verkställighet och beredning.

Den som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt och är inte valbar till förtroendeuppdrag i församlingen.

Begravningsverksamheten

Svenska staten har anförtrott Svenska kyrkan ansvaret för begravningsverksamheten som omfattar alla, även de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Staten har i begravningslagen fört in vissa regler till skydd för de icke-tillhörigas intressen. Kammarkollegiet fastställer, efter förslag från församlingen, begravningsavgiften. Länsstyrelsen förordar en person att vara begravningsombud, begravningsombudets uppgift är att granska hur församlingen tar tillvara de icke-tillhörigas intressen.

Förtroendevalda

Ordförande i kyrkofullmäktige är:
Lennart Gustavsson (S), Porsnäsv 63, 945 32 Norrfjärden

Ordförande i kyrkorådet är:
K-H Fjellström (POSK), Mittvägen 9, 945 32 Norrfjärden

Begravningsombud för församlingarna i Piteå är:
Maria Holmquist Ek, tel. 070-6021886
maria.holmqvistEk@pitea.se