Förändringar i begravningslagen

Torsdag den 15 mars 2012 tog riksdagen beslut om förändringar i begravningslagen. Den förändring som påverkar både begravningsbranschen och allmänheten mest är att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad, från tidigare två månader. Förändringarna träder i kraft den 1 maj 2012.

Med anledning av denna förändring har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit initiativ till en informationsträff för de olika aktörerna. I storstäderna kan tiden idag vara lång, till exempel i Stockholmsområdet hålls begravning i snitt 31 dagar efter dödsfallet.

- Vi vill samla de olika aktörerna för att se vad som kan göras för att förkorta tiden för respektive ansvarsområde; bårhusen, begravningsbyråerna, församlingarna, krematorierna och kyrkogårdsförvaltningarna, säger Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

- Den nya lagen innebär att man som anhörig ganska snart efter dödsfallet bör kontakta begravningsbyrå och församling för att boka begravning.

Förutom ändringen angående längsta tillåtna tid mellan dödsfall och gravsättning eller kremering innebär riksdagens beslut: 

  • Att en gravrätt kan upplåtas med begränsningar och att det i sådana fall är upplåtaren som ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Det införs också bestämmelser om återupptagande och upplåtelse av återlämnad gravrätt.
  • Att begravningsavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan görs fristående från kyrkoavgiften. Begravningsavgiften ska beslutas av den myndighet som regeringen bestämmer, både för dem som är och för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Denna förändring träder ikraft den 1 januari 2013.
  • Att det tydliggörs att länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret ges länsstyrelsen rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.
  • Att kraven på de begravningsombud som länsstyrelsen förordnar utökas och förtydligas.