Foto: Pernilla Käller

Skogskyrkogården, Nässjö

Med kapell och krematorium

Klockstapel Foto: Pernilla Käller

Skogskyrkogården ligger i stadsdelen Handskeryd i södra Nässjö. 

Kyrkogården ritades av stadsarkitekten Vilhelm Ahlsén och togs i bruk år 1947.

Skogskapellet med krematorium ritades av professor Sven Ivar Lind och invigdes 1962. Klockstapeln uppfördes samtidigt.

Skogskyrkogården är långsträckt och oregelbundet femkantig i formen. Kvarteren är symmetriskt placerade och marken är huvudsakligen täckt med gräsmatta, med gångar av grus.  I söder och väster angränsar kyrkogården till ett skogsparti. Växtligheten består främst av uppvuxna barr- och lövträd.

Kyrkogården domineras av kistgravplatser, men urngravplatser och askgravplatser har blivit allt vanligare. I samband med krematoriets tillkomst anlades en minneslund och en urnlund i närheten av kapellet och 2005 tillkom en askgravplats. Ytterligare en askgravplats togs i bruk 2012.

Källa: Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2008:24

 

Foto: Pernilla Käller

MINNESLUND

Minneslunden anlades i början på 1960-talet och renoverades 2015.

Minneslunden är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär.

Här gravsätts aska efter avliden, utan att dess läge markeras.

Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former och utan närvaro av anhöriga.

Enskilda vårdar eller planteringar är inte tillåtna. 

Kyrkogårdsförvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna.

Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus endast på avsedd plats.

Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av förvaltningens personal.

Foto: Pernilla Käller
Foto: Pernilla Käller

ASKGRAVPLATS

Den första askgravplatsen på Skogskyrkogården togs i bruk 2005 och är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden, för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym.

2012 anlades ett nytt kvarter med askgravplatser vid västra ingången.

I varje askgravplats finns det plats för två askor, och varje grav upplåts för en tid av 25 år som förlängs vid ytterligare gravsättningar.

Gravsättning under vinterhalvåret (november-april) görs endast då vädret tillåter och bedöms av kyrkogårdschefen vid varje enskilt fall.  

Individuell plantering och minnessaker får inte förekomma, men de anhöriga får medverka till utsmyckningen med snittblommor i vas eller ljus i en lykta.

Dödsboet betalar en avgift för skötsel av den gemensamma planteringen och namnskylten. Avgiften tas ut som ett engångsbelopp på 3 250 kr. vid varje gravsättning. Avgiften räknas varje år om efter konsumentprisindex.

När avgiften är betald, fästs en namnplatta på stenen.