Forserums kyrkogård

med anor från 1100-talet

Forserums kyrkogård har anor från 1100- eller 1200-talet, då kyrkan uppfördes. Kyrkogården är uppdelad i två delar, en äldre del närmast kyrkan och en yngre del söder om kyrkan. Däremellan går gamla kyrkvägen in till samhället. Den gamla kyrkogården omgärdas av en kallmur och trädkrans av lönn med inslag av lind och ask. Gravvårdarna är huvudsakligen påkostade familjegravar från början av 1900-talet.

Den nya kyrkogården tillkom år 1900 och utvidgades i öster omkring 1950. Den omges dels av ett trästaket och dels en stenmur. De olika delarna är tydligt avgränsade. Den västra delen är ursprungligen uppdelad i ett område för familjegravar och ett för allmänna linjen. Den yngre delen präglas främst av rygghäckar med moderna gravvårdar.

Foto: Pernilla Käller

 Källa: Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2008:18

 

Minneslunden Foto: Pernilla Käller

Minneslund

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär.

Här gravsätts aska efter avliden, utan att dess läge markeras. 
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former och utan närvaro av anhöriga.
Enskilda vårdar eller planteringar är inte tillåtna. 
Kyrkogårdsförvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna.
Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus endast på avsedd plats.
Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av förvaltningens personal.
 

 

Askgravplatsen

Askgravlund

Askgravlunden  är ett gravområde inom vilket askan efter den avlidne grävs ner inom bestämda gravplatser och upplåts med en begränsad gravrätt på 25 år. Den invigdes 1 oktober 2009.

Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen

Dödsboet betalar en engångskostnad (5000 kr.) för namnplatta med ingravering och gravskötsel under hela gravrättstiden.
Namnplattan placeras på en gemensam gravsten, endast ett namn per platta.
Det finns en gemensam plats där man kan sätta blomvasar med snittblommor och det finns också en ljusbärare med vindskyddande glas.

Egen plantering eller egen gravlykta får inte förekomma!

Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för uppsättning av namnplatta och skötsel av gravplatsen samt borttagning av vissna blommor och rester av ljus.

Det är kyrkogårdsförvaltningens förhoppning att askgravlunden, liksom övriga utrymmen på våra kyrkogårdar, ska få vara en fridfull plats där vi i tacksamt minne bevarar dem som gått före oss.