Anneforskyrkogården

Äldre, lummig stadskyrkogård

Anneforskyrkogården ligger nära Nässjö centrum och anlades 1902. Kapellet ritades av stockholmsarkitekten Anders Roland och invigdes 1924. Klockstapeln uppfördes i mitten av 1970-talet efter ritning av Johannes Dahls Arkitektkontor AB i Tranås.

Anneforskyrkogården har en karaktär av äldre, lummig stadskyrkogård med högresta vårdar, grusgravar och smidesstaket. Den äldsta delen av kyrkogården ligger runt kapellet och avgränsas med murar och en trädkrans. I norr och öster finns kvarter från 1920-talet och i väster ligger den senaste utvidgningen, från omkring 1970 med en minneslund.  2007 togs askgravplatsen i bruk, som har formen av en hästsko och ligger i norra delen av kyrkogården.

Grönskan är ett viktigt inslag på kyrkogården. Den har två trädkransar med bl.a. äldre lindar och kastanjer. Inne på kyrkogården finns ett stort inslag av s.k. sorgträd.

Källa: Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2008:23 

 

Klockstapeln uppfördes 1974 efter ritning av Johannes Dahls Arkitektkontor AB i Tranås Foto: Pernilla Käller

Minneslund

Minneslunden uppfördes på 1970-talet och är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär.

Här gravsätts aska efter avliden, utan att dess läge markeras.

Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former och utan närvaro av anhöriga.

Enskilda vårdar eller planteringar är inte tillåtna. 

Kyrkogårdsförvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna.

Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus endast på avsedd plats.

Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av förvaltningens personal.

 

Foto: Pernilla Käller

Askgravplats

Askgravplatsen på Anneforskyrkogården togs i bruk 2007 och är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden, för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym.

I varje askgravplats finns det plats för två askor, och varje grav upplåts för en tid av 25 år som förlängs vid ytterligare gravsättningar.

Gravsättning under vinterhalvåret (november-april) görs endast då vädret tillåter och bedöms av kyrkogårdschefen vid varje enskilt fall.   

Individuell plantering och minnessaker får ej förekomma, men de anhöriga får medverka till utsmyckningen med snittblommor i vas eller ljus i en lykta.

Dödsboet betalar en avgift för skötsel av den gemensamma planteringen och namnskylten. Avgiften tas ut som ett engångsbelopp på 3 250 kr. vid varje gravsättning. Avgiften räknas varje år om efter konsumentprisindex.

När avgiften är betald, fästs en namnplatta på stenen.