Så styrs församlingen

Vem är det som bestämmer i kyrkan? Som medlem i Svenska kyrkan är det du som väljer dem som ska fatta besluten.

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. 

Kyrkorådet, som utses av kyrkofullmäktige, är församlingens styrelse med kyrkoherden som självskriven ledamot. Kyrkorådet ansvarar för frågor om verksamhetsinriktning, ekonomi, personal och byggnader.

Kyrkoherden är församlingens chef. Tillsammans med sina medarbetare ska hon eller han lägga upp arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Kyrkogårdsutskottet bereder frågor inom begravningsverksamheten och krematorieverksamheten.