Så styrs församlingen

Vem är det som bestämmer i kyrkan? Som medlem i Svenska kyrkan är det du som väljer dem som ska fatta besluten.

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet (församlingens styrelse).

Kyrkorådet ger förslag på hur pengar ska fördelas, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på.

Kyrkoherden är församlingens chef. Tillsammans med sina medarbetare ska hon eller han lägga upp arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Kyrkogårdsutskottet har hand om begravningsverksamheten i Nacka församling. Kyrkorådet utser förtroendevalda till ledamöter och ersättare i Kyrkogårdsutskottet