Gröna kristna

Hur vill ni att församlingen ska utvecklas?

Kyrkans viktigaste uppgift är att vidga Jesu Kärleksbudskap till alla och allt skapat. Alla ska vara välkomna oavsett ekono-
misk status, funktionsnedsättning, ålder, kön och ursprung. Medkännande dialog är ett måste. Detta kräver resurser, såväl av anställda som frivilliga. Många känner sig ensamma och osedda. Detta har blivit än mer tydligt under coronapandemin.

Vad är viktigast att satsa på i framtiden?

Församlingen ska satsa mycket på dialog/själavård, både i grupp och enskilt. Vi vill se att kyrkan satsar på samarbete med skolor, bibliotek, sjukhus, äldrevård, teater, musikliv och föreningar. Församlingsarbetet ska bli än mer socialt, ekonomiskt, och miljömässigt hållbart. Människors behov av sitt andliga sökande ska genomsyra all verksamhet, samt gudstjänster. Vi ser andlighet som en resurs att lösa olika problem. Idag finns det vetenskaplig forskning som visar att den materiella världsbilden inte räcker till för att förklara upplevelser såsom nära-döden-upplevelser, helande m.m. Kyrkan vet att människan inte enbart är en kropp. Själ och ande får nu också stöd från forskningen. Intressant vore om församlingen kunde bjuda in forskare för samtal om själens överlevnad.

Vad vill ni satsa mindre på?

Sänk administrationskostnader genom att samarbeta med andra kyrkliga aktörer och föreningar, och tillåt att förtroendevalda också kan arbeta som ledare/resurs.

Vilka konkreta frågor vill ni driva?

Vi vill att gudstjänsterna i sin form och sitt innehåll förnyas, och på många sätt inkluderar för folkets delaktighet och medverkan. Vi vill med bestämdhet att all barnverksamhet/ungdomsverksamhet samt konfirmationer ska vara gratis. Vi vill fördjupa engagemanget för internationellt arbete, minoriteter, bistånd, flyktingfrågor och för samhällets omfattande orättvisor. Vad gäller orättvisor måste kyrkan stå på de förtrycktas sida. Förtryck av kvinnor/flickor/pojkar och andra, måste till varje pris uppmärksammas och stävjas. Församlingens kapital ska förvaltas miljöetiskt, och påbörjade sol-vind-vatten-lösningar ska fortsätta. Vi vill att kyrkans kapital ska ses över, så att inga investeringar finns inom vapenhandel, kärnkraft, drog- och män-
niskohandel och annat som skadar Guds Skapelse. Vi vill utöka all slags miljöhantering utifrån de Globala Målen och Fairtrade. Vi vill också fortsätta arbetet vad gäller religionsdialog, freds-och försoningsarbete mellan olika kulturer och religioner. Guds Hus-projektet ska säkerställas som en demokratisk process och med demokratiska krafter.